راه توده                                                                                                                                                         بازگشت

 

 

"شیرینلی"

پروانه شمع

قیام 30 تیر

در تهران

 

 

دوستان گرامی راه توده. چقدر خوب کردید عکس خانم پروانه شیرینلی را منتشر کردید. خوب کردید، زیرا هنوز زنده است که می بیند نسل تازه ای از توده ای ها با ایثارگران حزب، نه تنها حزب، که حوادث مهم و تاریخی کشور ما آشنا می شود. خانم پروانه از قهرمانان قیام 30 است که یک پایش زیر تانک واحدهای ارتش رفت و عوارض آن رابا خود حمل می کند. دکتر مصدق با این جانبازی ها توانست قوام السلطنه را کنار زده و دوباره به صحنه باز گردد. خوب کردید عکس او را منتشر کردید، تا پیش از آنکه در غربت  چشم بر جهان فرو بندد.

 آیندگان باید بدانند بر سر نسل 28 مرداد چه آمد، همانگونه که باید بدانند بر سر نسل انقلاب 57 چه آمد. چقدر این کار شما، یادواره ها و عکس های تاریخ جالب است. دستتان درد نکند.

با انقلاب و رفتن شاه به ایران بازگشت و با آغاز دوباره سرکوب و اختناق به مهاجرت لعنتی بازگشت. چگونه می توان بی خیال عکسش را نگاه کرد؟  اینگونه غریب زیستن سزاوار توده ای ها نیست.

وقتی خبر خاموشی ابدی او را شنیدم قلبم تیر کشید.

 

سایه در شعر "تاسیان" می گوید:

 

آه، ای واژه شوم

خونکردست دلم با تو هنوز

من پس از این همه سال

چشم دارم بر راه

که بیآیند عزیزانم ، آه...

س. مافی

 

 

 

 

                                                                                                     بازگشت