راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

"طرح گذار"

برنامه جديد امريکا برای

مقابله با انقلاب در امريکا لاتين

 

امريکا طرحي را با عنوان "گذار" برای مقابله با جنبش های انقلابي و دولت های دمکراتيکي که با رای مردم در اين قاره بر سر کار آمده اند تهيه کرده است. هدف عمده در اين طرح "کوبا" و سپس ونزوئلاست. هوگو چاوز رئيس جمهوری ونزوئلا در همين ارتباط  اعلام داشت:

هيچ تهديدی قادر نيست مانع همکاری استراتژيک ونزوئلا با کوبا شود. به ايالات متحده توصيه مي کنيم دست از تهديد کوبا بردارد. طرح "گذار" با آنکه عنوان مي شود صرفا عليه کوباست، همه کشورها و جنبش های استقلال طلبي در امريکاي لاتين را تهديد مي کند.

ايالات متحده از کشورهای اين قاره مي خواهد تا از کوبا حمايت نکنند. ما با رد اين خواست امريکا اعلام مي کنيم که ونزوئلا به حمايت خود از مردم کوبا و انقلاب اين کشور ادامه خواهد داد. هيچ قدرت وجود ندارد که گمان کند مي تواند ما را از اين مسير دور کند. هر روز که مي گذرد، ما در راهي که گام گذاشته ايم استوارتر مي شويم.

 

تقلب درشمارش آراء

مکزيک به دو پارچه

سياسي تقسيم شده

 

انتخابات در مکزيک پايان يافته اعلام شد و عملا کشور به دو قسمت سياسي تقسيم شد. برنده اين انتخابات کانديدای جناح راست با تفاوتي بسيار اندک نسبت به کانديدای چپ اعلام شد و همه اعتراض های جناج چپ درباره تقلب های صورت گرفته و ضرورت بازشماری آراء به جائي نرسيد. درهمين ارتباط  لوپز اوبرادور نامزد چپ‌ در انتخابات، در برابر ده ها هزار مکزيکي که با فرياد اعتراض به تقلب در ميدان بزرگ "زوكالای" مكزيكوسيتي اجتماع کرده بودند گفت: ما خواهان بازشماری کامل و کنترل شده هستيم!

فليپه كالدرون راست‌گرا از حزب حاكم "اقدام ملي" مدعي شد که 35588 درصد آرا را كسب كرده است و آندرس مانوئل لوپز اوبرادور چپ‌گرا 35531 درصد.

تمام خبرگزاری ها گزارش دادند که ميدان بزرگ "زوكالا" هرگز چنين جمعيتي را به خود نديده بود. آنها همه معتقد بودند که در شمارش آراء تقلب شده است و بايد 41 ميليون برگه رای داده شده  باز شماری شود.

لوپز اوبرادوردر اين اجتماع گفت: اين تازه آغاز ماجراست! اعتراضات ادامه خواهد يافت، اما بصورت صلح آميز.

انتخابات رياست ‌جمهوری برای ميليون‌ها مکزيکي فقير و غارت شده نقطه اميدی به حساب مي‌آمد برای خاتمه بخشيده شدن به اين وضع، اما اکنون بايد در انتظار خيزهای بلندتر و جدی تر جنبش انقلابي برای درهم شکستن ماشين دولتي حاکم بود.

 

پاراگوئه

شورش دهقانان بي زمين

با فرياد "اصلاحات ارضي"

 

هزاران کشاورز در پاراگوئه، که شمار آنها 5 هزار تن گزارش شده است، 20 مزرعه بزرگ را در اين کشور اشغال کردند و از دولت خواستند که به وعده خود برای اصلاحات  ارضي عمل کند.

لوئيس آگوآيو رهبر بزرگترين سازمان کشاورزان پاراگوئه گفت: اشغال مزارع خصوصي يک اقدام قانوني و تنها کاری است که ما مي توانيم برای جلب توجه مقام های کشورمان انجام دهيم. يک سال پيش، به نيکانور دوارته رئيس جمهوری پاراگوئه برنامه سلب مالکيت از مالکان خارجي مزارع بزرگ را ارائه داديم، او قول داد به آن عمل کند، اما چنين نکرد.300 هزار خانواده بي زمين در اين کشور وجود دارند و هيچ آينده برای آنها متصور نيست.

 

 

     

                                                                                              بازگشت