راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

کوکائين

در بوليوی ملي و فرآورده ای

صنعتي - پزشکي خواهد شد

نويس دويچلند (ارگان حزب سوسياليسم دمکراتيک آلمان)

ترجمه: ستاره عسگری

 

اوو مورالس رئيس جمهورسوسياليست ومنتخب مردم بوليوي پس از ملي اعلام کردن صنعت نفت و گاز بوليوي، اکنون در يکي از سخنراني هاي خود اعلام داشته است که ضروري است تا گياه کوکائين در آينده به يک منبع تجاري در بوليوي تبديل شود.

دولت بوليوي اخيرا با دولت چاوز در ونزوئلا به اين توافق رسيده است که با سرمايه گذاري يک ميليون دلاري ونزوئلا در بخش توليد محصول کوکائين در بوليوي، اين محصول را به فرآورده اي صنعتي - پزشکي تبديل کنند.

رئيس جمهور سوسياليست بوليوي در سه هفته گذشته دستور داد تا کشت و برداشت کوکائين در ايالت هاي کارانائو، تاي پيلا، کاراکاس رسرور و آلتوبنيا گسترش يابد.  تا پايان ماه جاري در قانون مربوطه تغييراتي انجام خواهد گرفت تا ادامه برنامه ها در اين رابطه با سهولت بيشتري انجام شود. بدين ترتيب کاشت و برداشت محصول کوکائين در بوليوي ابعادي قانوني به خود خواهد گرفت. دولت اوو مورالس در عين حال نگراني خود را از امکان سوءاستفاده قاچاقچيان از اين برنامه را پنهان نمي کند. بديهي است که در عين حال بايد قوانين سختي نيز بر عليه تجارت مواد سمي کوکائين منظور شود. تمام کوشش دولت اوومورالس اين است که محصول کوکائين را از ليست ممنوعه موجود در سازمان ملل خارج کند.

سفير آمريکا در بوليوي نگراني خود را از توافق نامه مذکور که ميان بوليوي و ونزوئلا منعقد شده است را اعلام کرده است. او حتي در مراسم تحليف رياست جمهوري موراليس نيز غايب بوده است. سفير آمريکا از اوو مورالس تقاضا ملاقات و مذاکره در رابطه با توافقنامه بوليويک- ونزوئلا داشته است. آمريکا مدعي است که کشور هاي ونزوئلا، کوبا در امور داخلي بوليوي دخالت مي کنند.

موراليس در سخنراني اخير خود در چياپاس اعلام کرد که ظاهرا توافقنامه هاي مابين بوليوي و ديگر کشور هاي دوست، بويژه با ونزوئلا خوشآيند آمريکائي ها نيست. مردم بوليوي مي پرسند که چرا نظاميان و ماموران مخفي آمريکا با لباسهاي مبدل و با نام توريست يا دانشجو وارد بوليوي مي شوند؟ موضع آمريکا روشن است و آن توطئه بر عليه ملت هاي آزاد و مبارز مي باشد. من رسما اعلام مي کنم که هيچ دخالتي از طرف کشورهاي دوست ما ونزوئلا و يا کوبا در امور داخلي ما انجام نمي گيرد و تنها همکاري هاي انقلابي و صميمانه مابين دولت ها و مردم کشور هاي نامبرده است که نگراني آمريکائي ها را برانگيخته است! ما با حمايت و لطف مردم و دولت ونزوئلا توانستيم صنعت نفت و گاز خود را ملي کنيم. کشور دوست و رهبري ارجمند کوبا نيز در زمينه مبارزه با بي سوادي به همراه ديگر کشور هاي دوست از جمله کانادا، سوئيس، دانمارک، و هلند به مردم بوليوي ياري مي رسانند. ما اعلام مي کنيم «زنده باد محصول کوکائين- آمريکائي ها به خانه هاي خود بر گرديد.»

 

   

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت