راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

گفتگو با "مورالس" رئيس جمهوری بوليوی

بوليوی

يگانه راه حل انقلابي

حرکت در جهت سوسياليسم است

ترجمه .آبتين سرمدی

 

روزنامه چپ گرای "يونگه ولت" چاپ آلمان، در شماره 8 و 9 جولاي خود مصاحبه اي را از "مورالس" رئيس جمهور جديد بوليوی منتشر کرده است. برگردان اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:

 

- اپوزيسيون شما را متهم مي کند به اينکه شما جای وابستگي به امريکا را با وابستگي به ونزوئلا عوض کرده ايد.

- بوليوي وابسته به ونزوئلا و يا کوبا نيست. هر دو کشور همبستگي بي قيد و شرط خود را براي بهبود شرايط زندگي درامريکا لاتين نشان داده اند. کوبائي ها همراه با دانمارکي ها، سوئدي ها، هلندي ها و کانادائي ها براي از بين بردن بيسوادي به ما کمک مي کنند و ايتاليائي ها و اسپانيائي ها در طرح هاي جاده سازي و آبياري. با آرژانتيني ها نيز بعد از فاجعه طبيعي همکاري مشترک داشته ايم.

- چرا اپوزيسيون راست بوليوي از چاوز مي ترسد؟

- بنظر ما اين ترس به آن دليل است که چاوز منتقد بسيار جدي سياست هاي امريکا و نيروهاي وابسته به آن است. در ضمن ونزوئلا هم به هيچ وجه در امور داخلي ما دخالت نمي کند. همکاري ما براساس همبستگي صورت مي گيرد. ما براساس سرمايه گذاري هاي ونزوئلا بزودي قادر خواهيم بود صنايع گاز خود را راه اندازي کنيم.

- آيا روابط بوليوي با امريکا، بدنبال سفر چاوز به کشور شما تيره تر شده است؟

- حکومت امريکا و سفارت آن در کشور ما سياست خصمانه اي را نسبت به بوليوي در پيش گرفته است. آنها دائما در امور داخلي ما دخالت مي کنند و موجب برخي تحريکات داخلي مي شوند. براي مثال ويزاي يکي از سنديکاليست هاي ما که براي شرکت در يک کنفرانس بين المللي عازم امريکا بود باطل شد. از اين نوع موارد بسيار است.

- کنسرن هاي دارو سازي و جمعي از پزشکان بوليوي با پذيرش پزشکان کوبائي مخالفت کرده اند. عکس العمل شما چگونه بوده است؟

- پزشکاني که چنين انتقادي را مطرح مي کنند نمي توانند احساس اکثريت مردمي را درک کنند که براي اولين بار مي توانند از خدمات درماني رايگان استفاده کنند. آنها هيچ احساسي نسبت به وضعيت اسف بار مردم فقير، دهقانان و سرخپوستان بوليوي ندارند. مرکز چشم پزشکي که بوسيله متخصصين کوبائي داير شده است داراي مدرن ترين تکنولوژي است. من بي نهايت متاسفم که عده اي از پزشکان از چنين پروژه هائي حمايت نمي کنند.

- بيلان 5 ماهه دولت خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

- ما به پروژه هاي اجتماعي خود وفاداريم و آنها را پيش مي بريم. ما دستمزها را بالا برده ايم و امنيت شغلي را برقرار کرده ايم. ما برنامه پيکار با بيسوادي و خدمات بهداشتي را پيش برده ايم. اجراي اين برنامه ها، صرفه جوئي هاي زيادي را طلب مي کند. ما حقوق ماهانه بخشي از کارمندان دولتي که درآمد بالائي داشتند را کاهش داديم و همچنين نبرد عليه احتکارگران درحوزه هاي دولتي را بي وقفه تشديد کرده ايم. صنايع ذغال سنگ را نيز دولتي کرده ايم.

- در عرصه کشاورزي چه کرده ايد؟

- ما مقدمات اجراي يک تحول و تغيير بزرگ در عرصه کشاورزي کشور را شروع کرده ايم. دراينجا صحبت بر سر تقسيم ساده زمين نيست، بلکه صحبت بر سر ايجاد بازار براي توليد و مکانيزه کردن کشاورزي است. زمين هاي دولتي را مجددا تقسيم کرده ايم. تقسيم زمين هاي بزرگ مالکان را نيز همچنان ادامه خواهيم داد، زيرا آنها به مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي خود پايبند  نيستند.

- چه تفاوتي ميان مورالس پرزيدنت و مورالس رهبر سنديکاي کشاورزان وجود دارد؟

- من خودم را بيشتر رهبر سنديکا مي دانم تا پرزيدنت، و به همين دليل نيز هنوز و عليرغم آنکه رئيس جمهور بوليوي هستم، رهبري شش بخش دهقاني در منطقه چاپار را برعهده دارم. من آموزش سياسي خود را از سنديکاي دهقاني آغاز کردم. ما دهقانان همه با هم حمله کرديم، با هم بار ستم را حمل کرديم، براي مردگان و زخمي ها با هم گريه کرديم و کاميابي ها را نيز با هم جشن گرفتيم. اينها را من هرگز فراموش نخواهم کرد.

- اخيرا انتخابات مجلس موسسان در کشور شما برگزار شد. چه ضرورتي براي تشکيل اين مجلس وجود داشت؟

- برپائي اين مجلس به ما براي تغييرات مسالمت آميز ساختار دولتي کمک خواهد کرد. دراينجا سخن بر سر تقسيم دوباره زمين و منابع طبيعي کشوراست. صحبت از تغيير سيستم حقوقي و قضائي است، که در بوليوي تاکنون برمبناي قلدرمنشي، زورگوئي، فساد و رشوه خواري استوار بوده است. مسئله بر سر احياي دوباره ملت و مشارکت آنها در امور جاري است. در تاسيس دولت هاي گذشته بيش از 90 در صد مردم حق نظر نداشتند، در صدد هستيم که به ناعدالتي هاي گذشته خاتمه ببخشيم.

- شما قبل از انتخابات اعلام کرده بوديد سوسياليست هستيد. آيا اکنون که پرزيدنت شده ايد نيز همچنان خود را سوسياليست مي دانيد؟

- البته. زيرا سوسياليسم هدف ماست.

 

   

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت