راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مصاحبه "عصر ما"
ارگان حزب كمونيست آلمان
با عضو رهبری حزب كمونيست مكزيك
زاپاتيست ها
مكزيك را به جبهه سرخ
در امريكا لاتين وصل می كنند

ترجمه: ستاره عسگری

 

 

 

پاول بلانكو عضو كميته مركزی و مسئول روابط عمومی حزب كمونيست مكزيك است. مكزيك می رود تا در آينده نزديك تحت رهبری گسترده ترين جبهه چپ اين كشور به جبهه سرخ امريكا لاتين بپيوندد. مصاحبه زير در همين ارتباط انجام شده است.

 

سوال: جنبش زاپاتيست ها  تحرك جديدی را آغاز كرده است، كدام گروه های سياسی مكزيك از برنامه های جديد ارائه شده توسط آنها كه با نام "تحرك جديد" اعلام شده پشتيبانی می كنند؟

پاول بلانكو:«تحرك جديد» اصطلاحی است با معنائی معين و سنتی در فرهنگ خلق مكزيك، كه نه فقط زاپاتيست ها، بلكه كل جنبش چپ مكزيك كه در ائتلاف گسترده ای با زاپاتيست ها عمل می كنند، از اين اصطلاح به عنوان سمبول فعاليت ها ی فعلی استفاده می كنند. «تحرك جديد» يك برنامه خلاقانه جديدی است كه روش شناخت و مقاومت در برابر غارتگری نظام سرمايه داری در مكزيك را به غارت شوندگان، در تئوری و در عمل آموزش می دهد. «حركت جديد» از طريق هزاران مبارز مكزيكی در تمامی نقاط مكزيك مبارزات خود را به پيش می برد. حدود 300 گروه اجتماعی و سياسی در اين جبهه سازماندهی شده اند. حزب كمونيست مكزيك  نيز پذيرفته است كه با جنبش زاپاتيست ها همكاری كاملا نزديك و متقابل داشته باشد. ما در تمامی برنامه های سازماندهی شده«تحرك جديد» كه در مجموع به رهبری فرمانده ماركوس  فعال است، شركت و دخالت مستقيم داريم. حزب كمونيست مكزيك به اين نتيجه رسيده است كه اين جنبش دربين توده های محروم و زحمتكشان مكزيك نفوذ و حضوری قوی دارد. اين موضوع در 20 استانی كه تاكنون، در طی راه پيمائی بزرگ ميهنی از آن ها جهت تبليغ مبارزه انتخاباتی با آنها ديدار داشته ايم، كاملا قابل مشاهده است.( راه پيمائی انتخاباتی جنبش چپ مكزيك، با حضور و رهبری فرمانده ماركوس، برای انتخاباتی كه در پيش است از 3 ماه پيش در مكزيك آغاز شده وهنوز پايان نيافته است.م ) اقشار مختلف: بيكاران، دهقانان، روستائيان، زنان، دانشجويان، سرخپوستان ، جوانان و گرو ه های فرهنگی اكنون آگاه می شوند كه مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه داری بدون يك اتحاد عمل گسترده و قوی قادر به پيشروی نيست. اكنون آگاهی طبقاتی و ضد غارتگری بر عليه نظام  سرمايه داری در مكزيك در حال رشد است. اين آگاهی طبقاتی در آينده ای نه چندان دور پايه های نظام سرمايه سالاری را در مكزيك به لرزه خواهد افكند.

س:در ادامه راهپيمائی تاريخی زاپاتيست ها(تحرك جديد) در گيری هائی در شهر سان سالوادر آتنكو پيش آمد. انگيزه اين در گيری ها چه بود؟

ج: بدليل اعلام همبستگی جنبش« تحرك جديد»» با زنان گلفروش، دولت مكزيك به پليس دستور داد تا برعليه تظاهركنندگان وارد عمل شود. اين دخالت پليس به در گيری گسترده ای ميان راهپيمايان  و پليس انجاميد.

ما مرتبا شاهد رفتار خشونت آميز پليس با تظاهر كنندگان هستيم. همانطور كه اطلاع داريد در سوم وچهارم ماه مه امسال 207 نفر از اعضا و هواداران جنبش دستگير شده اند، كه 40 نفر از آنها زن هستند و اطلاع داريم كه  به 30 تن از آنها توسط نيروهای دولتی تجاوز شده است. اين رفتار چه معنائی دارد؟ چنين عملی در هيچ كجای جهان عملی اتفاقی نيست، بلكه تجاوز به يك زندانی سياسی زن  بدون استثنا يك عمل كثيف سياسی است، كه ازطريق مزدوران حاكميت اعمال می شود. يك جوان چهار ده ساله نيز در در گيری ها كشته شده و يك جوان ديگرنيز درآستانه مرگ قرار دارد،

همچنين 20 تن ديگر نيز دراين در گيری شديدا مجروح شده اند. آنچه مسلم است، تا زمانی كه رفقای ما آزاد نشوند، جنبش« تحرك جديد» حتی يك لحظه از اعتراض وافشاگری دست نخواهد كشيد. همبستگی در جمع ما يك وظيفه مبرم به شمار می آيد. ما مبارزه وافشاگری را تاسطح بين المللی گسترش داده ايم. همبستگی های متقابل رفقا و همفكران ما در ديگر كشور های جهان بسيار تحسين برانگيز و غرور آفرين است و در تقويت روحيه رفقای ما تاثير فوق العاده ای دارد. پس از تهاجم مذكور، در تظاهرات هزاران نفری ديگری كه در شهر مكزيكو بر گزارشد، شعار آزادی زندانيان سياسی مقدم ترين شعار ها بود

 

س:حزب كمونيست مكزيك دومين نگره خود را در دوم ماه مارس گذشته برگزار كرد. مهم ترين مسائل مطرح شده در كنگره چه بود؟

 ج: كنگره حزب علاوه بر تعيين تاكتيك ها و استراتژی مبارزه در شرايط كنونی مكزيك، به بررسی اشكال مبارزه در شرايط ويژه مكزيك وجهان پرداخت. تحول بزرگی در تمام جوانب به وقوع پيوسته است، روش های مبارزاتی سابق به طور كلی برمبنای شرايط عينی سال های 1960 تعيين شده بود، اكنون مناسبات نيرو ها و شرايط اقتصادی مكزيك و جهان كاملا تغيير كرده و در نتيجه اشكال و تاكتيك های جديد تری را می طلبد. ما نيز برمبنای شرايط عينی مكزيك و جهان اشكال مبارزاتی خود را تنظيم می كنيم. بورژوازی مكزيك در مرحله فعلی تمايل آشكاری برای پيوستن به قطب سرمايه داری آمريكا از خود نشان می دهد، توجه جدی و منظم به اين پديده از جمله وظايف خطير حزب كمونيست مكزيك است. همچنين تمركز و سازماندهی انرژی مبارزاتی اقشارمختلف غارت شوندگان توسط نظام سرمايه داری در مكزيك و پيوند مبارزه ديگر اقشار زحمتكش با مبارزات طبقه كارگر مكزيك نيز از جمله وظايف خطير حزب به شمار می آيد.

حزب كمونيست مكزيك حاصل اتحاد دو جريان انقلابی است. در مكزيك جريان های سياسی چپ  و سوسياليستی وجود دارند كه می توان با آن ها جهت اتحاد به مذاكره وگفتگو نشست، اين اقدام ، حزب ما را در تمامی مناطق مكزيك پر نفوذ تر خواهد كرد. در نظر داشتن تحركات و تحولات سياسی منطقه، با توجه به حضور روز افزون نيرو های چپ و سوسياليست در آمريكای جنوبی و آمريكای لاتين نيز از جمله موارد مهم و مورد توجه حزب كمونيست مكزيك است.

 

                                                                                                                                           بازگشت