راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تظاهرات ضد جنگ در يونان
نگذاريد امريكا
هيروشيمای ديگری بسازد!

 

بزرگترين تظاهرات ضد آمريكايی و ضد جنگ طی ‪ ۱۰سال اخير با حضور ده ها هزار يونانی و خارجيان مقيم شهر آتن پايتخت يونان دراين شهر برگزار شد. در اين تظاهرات تعداد زيادی از شخصيت‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی به همراه ديگر شهروندان يونانی و خارجيانی از تمام كشورهای جهان و بخصوص كشورهای اروپايی شركت كردند.

تظاهركنندگان ابتدا در ميدان "پديون تئوراس" تجمع و از اين محل با شعارهای ضد آمريكايی و ضد جنگ به سوی سفارت آمريكا به حركت در آمدند.

"الكوس الوانوس" رييس حزب چپ ائتلاف يونان طی سخنانی در تظاهرات گفت:
آمريكا در صدد ايجاد تشنج در سطح جهان برای رسيدن به اهداف سياسی، اقتصادی و نظامی خود است.  اتحاد ملت‌ها تنها عامل مهم جلوگيری از خواسته‌های تجاوزكارانه آمريكا ست و به همين دليل نيز آمريكا و برخی از هم پيمانان آن درصدد برهم زدن اتحاد ملل هستند. نبايد چنين اجازه ای به آنها داده شود.  ملل جهان بصورت متحد اجازه نخواهند داد كه آمريكا و كشورهای هم پيمان آن، هيروشيمای ديگری را بوجود آورند.

"يانيس پانگوپلس" از رهبران سنديكاهای كارگری يونان نيز در اين تظاهرات گفت:

ما با حضور در اين تظاهرات، نشان داديم كه مخالف سياست جنگ طلبانه آمريكا در جهان هستيم.

اجتماع در مقابل سفارت امريكا با شعار دست از جهان كوتاه، نقطه پايان اين تظاهرات بود. برخوردهائی بين نيروهای امنيتی و پليس يونان و تظاهر كنندگان، در مقابل سفارت امريكا گزارش شد اما اين برخوردها بسيار محدود و پراكنده بود و رهبران تظاهرات اجازه ماجراجوئی به ماجراجويان ندادند.

 

 

 

 

                                                                                                    بازگشت