راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

چهره اتمی امریکا
6 دهه پس از بمباران ژاپن
م. شیزلی

 

روزهای ٦ و ٩ ماه اوت سال ١٩٤۵، آمریکا شهرهای هیروشیما و ناکازکی ژاپن را بمباران اتمی کرد. با گذشت بیش از ٦ دهه از این فاجعه بی سابقه و عظیم تاریخ بشری، پی آمدهای مصیبت بار آن، هنوز هم ادامه دارد.
تا کنون، دولت آمریکا، اولین دولت در تاریخ بشری است که نیروی اتم را برعلیه بشریت بکار گرفـته است و ژاپن، اولین کشوری است که قربانی ارضاء مطامع امپریالیسم استعمارگر در کاربرد اتم برای مقاصد نظامی گردید.

بدیهی است که دولت آمریکا، تنها در ارتکاب این جنایت اولین نیست. پیش از همه:
ــ آمریکا اولین دولتی است که، در سرزمین دیگران، با قتـل عام بیش از ١١میلیون و ۷٠٠ هزار نفر از ١٢ نفر میلیون بومی سرخ پوست، بوسیله هارترین بخش برده داران و فئودالان اروپا، تشکیل گردیده است.
ــ آمریکا، اولین دولتی است که، درصدها کودتای خونین در اکثر کشورهای جهان، مستقیما و یا بواسطه عوامل خود شرکت کرده است.
ــ آمریکا، اولین کشوری است که قریب ٨٠٠ پایگاه و پادگان نظامی در سراسر جهان دایر کرده است.
ــ آمریکا، اولین دولتی است که بیشترین لشکرکشی ها، اشغالگری ها و جنگ ها را در تاریخ خود براه انداخته و تا کنون، هیچ کشوری از گزند دخالت های ویرانگرانه و خونین این کشور در امان نبوده است.
ــ آمریکا، اولین کشوری است که هیچ تشکل و مرجع بین المللی را برسمیت نمی شناسد و به هیچ یک از موازین و مقررات بین المللی پایبند نیست.
ــ آمریکا، اولین دولتی است که خود را به دخالت در همه امور همه کشورهای جهان مجاز می شمارد و حـق حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، اقتصادی و حتی، فرهنگی هیچ ملت و دولتی را برسمیت نمی شناسد.
ــ بالاتر و بدتر از همه، آمریکا اولین دولتی است که سیستم مزدور پروری و خیانت به مردم و میهن خویش را در جهان معاصر مدرنیزه کرده است.

و اگر همین لیست ناتمام را در کنار حقوق بشر و دموکراسی ادعائی آمریکا قرار دهیم، نتیجه حاصل این خواهد بود که:
ــ آمریکا، اولین دولتی است که نه تنها، هیچگونه احترامی برای دموکراسی و حـقـوق بشر قائـل نیست، بلکه، جز اشغالگری، غارت دارائی های مردم جهان و بطور کلی، جز جمع آوری پول و ثروت از طرق توسل به نیروی نظامی، هیچ چیز دیگری را محترم نمی شمارد.
البته، در بررسی هر پدیده ای نباید عوامل پدیدآورنده، تغذیه کـننده و الهام بخش آن را فراموش کرد. در همین ارتباط، نباید نقش حیاتی جامعه متمدن اروپا را در پیدایش دولت آمریکا، تغذیه و تکمیل موقعیت امروزی آن، فراموش کرد. این جامعه اروپا بطور اخص و سرمایه داری بطور عام بود که چنین دولت قلدر و گردنکشی را برای تأمین و تدافع منافع سرمایه داری جهانی بوجود آورد.
بشریت امروز، جامعه اروپای متمدن را نه فـقـط بخاطر بوجود آوردن، حمایت و پشتیبانی کشور و دولت آمریکا مورد نفرین و نکوهش قرار می دهد، بلکه، فراموش نمی کند که، فاشیسم، بزرگترین فاجعه قرن بیستم و خطر رو به رشد قرن حاضر نیز، در دامن اروپای مدرن، تولد یافـت، پرورده شد و فاجعه آفرید.
دیروز و امروز، دول اروپائی با تمکین در برابر آغاز و ادامه اقدامات آمریکا و بیشتر از آن، با کمک ها و حمایت های سیاسی، مالی و نظامی به آن در پنج قاره جهان، بویژه، در سال های اخیر، در جمهوری های اتحاد شوروی پیشین، شرق اروپا، یوگسلاوی، افغانستان، عراق و... عملا شریک جرایم آمریکا هستند. و این همان واقعیتی است که چهره تاریک و ظاهر فـریبنده امپریالیسم اروپا و در رأس آن آمریکا را فاش و برملا می سازد.
امروز بشریت جهان، این موضوع بدیهی را فراموش کرده است که جـرم بی جزا، موجبات تداوم آن را فراهم می سازد. مقامات و مسئولان دولت آمریکا با بهره گیری از این وضعـیت، وحشتناکترین و هولناکترین جنایات را برعلیه بشریت مرتکب شده اند و همچنان به این راه خویش ادامه می دهند. تنها شخصیتی که، بر این امر تاکید داشت، دکتر میلوسوویچ رئیس جمهور یوگسلاوی بود که، طی چهار سال مقاومت، توانست به این امر نائل شود ولی او هم، یک هفته قبـل از آنکه بیـل کلـینتون، رئیس جمهوری اسبق آمریکا برای پاسخگوئی در دادگاه حاضر شود، در زندان دادگاه فرمایشی لاهه، بطرز غریبانه ای «میرانده» شد.
امروز و در سالگرد ٦٢ـ مین سالگرد فاجعه هیروشیما و ناکازاکی، امیدواریم انسان ها و تشکل های آزادیخواه و صلح دوست، به مبارزه خود در راه خلع سلاح عمومی و تأمین صلح جهانی، در راه تضمین امنیت دول و ملل سرکـوب و غارت شده مستعمرات و غیره به مبارزه خود برای اصلاح و بازسازی سازمان ها و تشکل های بین المللی که امروزه به ابزار بی اراده امپریالیسم جهانی، بویژه آمریکا تبدیل شده است، پیگیرانه ادامه دهند.

راه توده 144 13.08.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت