راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دیدار در سکوت
دهها هزار آلمانی
به دیدار لوکزامبورک و لیبکنشت رفتند

 

88 سال از مرگ "کارل لیبکنشت"، شخصیت برجسته جنبش کمونیستی و کارگری آلمان و روزا لوکزامبورک رهبر جنبش کمونیستی و کارگری لهستان و آلمان و یکی از معتبرترین رهبران جناح چپ انترناسیونالیسم دوم گذشت. کارل لیبکنشت فرزند "ویلهم لیبکنشت" همرزم مارکس و انگلس و یکی از پایه گذاران حزب سوسیال دمکرات آلمان بود. کارل جوان مبارزه را در مکتب پدر آموخت و ادامه آن را در جنبش کارگری آلمان که در سال های جوانی کارل، به قول انگلس یکی از قوی ترین جنبش های کارگری جهان محسوب می شد آموخت. شروع جنگ جهانی اول برای تقسیم جهان توسط کشورهای امپریالیستی وقت، شکاف گسترده ای در انترناسیونالیسم دوم که بیشتر از احزاب سوسیالیسم تشکیل شده بود بوجود آورد. اکثر این احزاب از خصلت های امپریالیستی کشورهای خود جانبداری کردند.
جناح راست سوسیال دمکرات های آلمان از این قاعده مستثنی نبود. ضرورت جدائی از نیروهائی که به آرمان های کارگری و انترناسیونالیستی خود خیانت کردند در دستور روز قرار گرفته بود. در چنین شرایطی جناح چپ سوسیال دمکرات های آلمان و در راس آن کارل لیبکنشت، روزالوکزامبوک، کلارا ستکین و فرانس مرینگ گروه اسپارتاکیست ها را با شعار خروج از جنگ امپریالیستی و سرنگونی حکومت ارتجاعی آلمان وقت و ضرورت متشکل شدن هسته های جنبش کارگری بوجود آوردند. این هسته کوچک بعدها پایه گذاران حزب کمونیست آلمان شدند. در ابتدا، انقلاب روسیه و سپس انقلاب آلمان در سال 1918 بزرگترین ضربه را به ادامه جنگ وارد ساخت و موجبات پایان جنگ را فراهم ساخت.
گروه اسپارتاکیست ها به رهبری کارل و روزا لوکزامبوک که لنین او را عقاب انقلاب می نامید ودر پیشاپیش آنها طبقه کارگر آلمان بزرگترین نقش را در انقلاب این کشور که به حکومت ارتجاعی پادشاهی در آن خاتمه بخشید ایفاء کرد. اما به قول لنین ارتجاع آلمان بسیار سخت جان تر از آن بود که بتوان آن را فقط با اتحاد بخشی از طبقه کارگر و در پراکندگی نیروها سرنگون ساخت. ارتجاع آلمان موفق شد انقلاب 1918 آلمان را در هم شکند. از آن به بعد فصل دیگری در تاریخ آلمان آغاز شد و آن ظهور ناسیونال سوسیالیست های آلمان (فاشیسم) است، که نخستین قربانیان آن نیروهای مترقی و در پیشاپیش آنها کارل لیبکنشت و روزا لوکزامبورک بودند.
15 ژانویه هر سال جدید، سالگردی نوین برای یادآوری اعدام جنایتکارانه لیبکنشت و لوکزامبورک است. به همین مناسبت روز گذشته در گورستان سوسیالیست های برلین ده ها هزار نفر با شاخه های گل به دیدار لوکزامبورک و لیبکنشت رفتند. حتی برخی خبرگزاری های داخلی نیز شمار شرکت کنندگان روز گذشته در مراسم سالگرد اعدام لوکزامبوک و لیبکنشت را تا دهها هزار نفر تخمین زدند. همین خبرگزاری ها تاکید کردند که شمار شرکت کنندگان امسال سالگرد اعدام لوکزامبوک و لیبکنشت بیش از سال گذشته بود.

راه توده 119 15.01.2007

 

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت