راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

روسیه
پس از نابودی
کلخوزها و سافخوزها

ترجمه بهروز بکتاشی

 

گزارش "ولادیمیر ایوانوویچ كاشین" آگادمیسین علوم کشاوری و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه فدراتیو به دهمین پلنوم كمیته مركزی حزب كمونیست:
مجتمع صنعت كشاورزی كشور در سالهای حكومت شوروی بطور دائم در مركز توجه حزب بود. بلشویك ها و دولت شوروی فورا پس از پیروزی انقلاب كبیر سوسیا لیستی اكتبر خط مشی تحول تدریجی سوسیالیستی در روستاها را در پیش گرفتند. تصمیمات 15 همین كنگره حزب در سال 1927 كه خط مشی كلكتیوسازی اقتصاد كشاورزی را اعلام کرد اهمیت تاریخی داشتند.

موفقیت ها در روستاها تنها در سایه صنعت نیرومند، صنعت ماشین سازی و تراكتور سازی در اتحاد شوروی میسر شد. در سال 1932 به واردات تراكتور تماما خاتمه داده شد. طی سالهای برنامه پنج ساله اول(1932-1929)اتحادشوروی 154 هزار تراكتور دریافت کرد كه 94 هزارتای آن محصول تولید داخلی بودند. بطور همزمان كارخانه های بزرگ تولیدات ماشین آلات كشاورزی احداث شدند. در سال 1940 در مزارع كشور684 هزار تراكتور و 184 هزار كمباین كار می كردند.
كالخوزها در دوران جنگ جهانی دوم مستمرا مواد خوراكی برای ارتش و جمعیت و مواد خام را برای صنایع تامین می كردند. طی زمان اندك، بخش نیرومند اقتصاد خلقی با آكادمی علوم، تولید پیشرفته و زیر بنا های اجتماعی و فرهنگی ایجاد گردید. كالخوزها و سافخوزها به موسسات عظیم كشاورزی تبدیل شدند كه شامل تكنیك و تكنولوژی پیشرفته بودند.
دولت شوروی برای رشد روستاها سال به سال بودجه مالی را افزایش می داد. سالانه حداقل 10 درصد از بودجه هزینه دولتی و در بعضی از سال ها خیلی بیشتر از این رقم صرف روستاها می شد.
مجتمع صنعت كشاورزی تقریبا 20 درصد حجم درآمد ناخالص را تشكیل می داد. در كشور نزدیك به 18 هزار سافخوز و 30 هزار كالخوز فعال بود كه نیروی اصلی مولد تولیدات كشاورزی بودند. از لحاظ احتیاج به مواد خوراكی كشور 5 یا 6 مین مكان را در جهان اشغال می کرد.

روسیه كنونی از لحاظ احتیاج به مواد خوراكی مقام 70 را اشغال می كند. معمار نوسازی "یاكولف" بدنام، نابودی اشتراك بلشویكی- كالخوزها و سافخوزها- را طلب کرد. او می گفت: نابودی كلكتیوها بایستی بطور خشن و بدون سازش صورت گیرد. بوریس یلتسن و طرفداران او با اجرای این پند و اندرز سعی كردند زمینه قانونی را با اتكا به كارگران كشاورزی خرده پا بوجود آورند، اما نتیجه این رفورم ها چیزی نبود جز انبوهی از دهقانان بیكار. فقیر و بی زمین. از این رو این سیاست موجب عدم تناسب در ساختار نیروهای مولده تولیدات كشاورزی گردید. در سال 1990 بیش از 74 درصد تولیدات كشاورزی به دوش موسسات كشاورزی و 26 درصد به عهده جمعیت بود، اکنون در روسیه این رقم در موسسات كشاورزی به 39 درصد، به جمعیت 57 درصد و زارع به 4 درصد حجم تولید محصولات می رسد.
بطور واقعی هیچ تفاوتی بین سیاست دولت پوتین و یلتسن وجود ندارد و گرایش آن بسوی نابودی بیشتر اقتصاد كشاورزی است. این امر بدیهی است زیرا كه پوتین برای حمایت از روستاها فقط نزدیك به یك درصد از هزینه بودجه دولتی را اختصاص داده است.
حجم تولید ناخالص داخلی در روسیه كنونی در اقتصاد كشاورزی به 4.4 درصد و در صنابع غذائی به 4.5 درصد می رسد. حجم تولید تولیدات كشاورزی در سال های رفورم دو برابر كاهش یافت.

در مقایسه با سال 1990 تولید گوشت و شیر دو برابر كاهش و حیوانات اهلی طی دوران رفورم سه برابر كاهش داشته اند. امروزه حیوانات اهلی بسیار كمتر از سال 1916 و حتی كمتر از بعد از جنگ داخلی می باشند. 46 درصد مواد خوراكی با كیفیت مشكوك به روسیه وارد می شوند.
دولت حداقل حمایت را از روستاها می کند. بعنوان مثال حجم سوبسید دولتی در كشورهای اروپای متحد 33 درصد, ایالات متحده 28 درصد, نروژ 68 درصد و در روسیه فقط 6 درصد است. در اروپای متحده حمایت دولتی از كشاورزا ن برای یك هكتار زمین زیر كشت تقریبا 360 یورو است در صورتیكه این رقم در روسیه به 12 می رسد. چگونه دولت روسبه با چنین سیاستی می تواند به سازمان جهانی تجارت بپیوندد و با اروپای متحده رقابت كند؟
طی 17 سال اداره كشور توسط یلتسن و پوتین15 هزار روستا از بین رفته اند و 9هزار روستا هر كدام دارای 20 یا 30 جمعیت هستند.3.3 میلیون از جمعیت روستا ها كاسته شده است. نابودی جمعیت روستائی 69 منطقه را در بر گرفته است كه در 29 تای آن مرگ و میر 4-2 برابر زاد و ولد است. بیش از 35 درصد جمعت روستائی در زیر خط فقر بسر می برند. در بسیاری از موسسات كشاورزی به دهقانان ماه ها دستمزد پرداخت نمی شود.


راه توده 139 09.07.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت