راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

بخش هائی از کتاب جدید "ایگور لیکاچف"
دبیردوم حزب کمونیست اتحاد شوروی
عدالت و برابری عمومی
در شوروی سوسیالیستی
ترجمه بهروز بکتاشی

 

متفکران و دمكرات های دروغین بر این باورند كه دولت شوروی آمادگی لازم را در صورت تجاوز و جنگ آلمان فاشیستی نداشت.
نگاهی بیاندازیم به اوضاع جهان در دهه 30 قرن گذشته. آغاز جنگ نوین امپریالیستی، بحران عمیق اقتصادی در كشورهای عمده كاپیتالیستی، ساختمان پایه های سوسیالیسم در اتحاد شوروی و رشد اقتصاد و توان نظامی كشور شوراها که بهبود زندگی مردم شوروی را در پی داشت. از بخش دیگری از چهره جهان دراین دوران را مبارزه فعال اتحاد شوروی در راه صلح و علیه جنگ خانمانسوز تشکیل می دهد. با پیوستن اتحاد شوروی به جنگ در سال 1941- تهاجم ناگهانی آلمان هیتلری- این جنگ بیشتر خصلت ضد فاشیستی و آزادیبخش به خود گرفت.
پیروزی اتحاد شوروی در جنگ كبیر میهنی بر آلمان فاشیستی با نشانه های زیرمشخص می گردد:
نه تنها وجود نظام دولتی اجتماعی شوروی، وحدت نیرومند جامعه، دوستی خلق ها و میهن پرستان اتحاد شوروی، بلکه نقش رهبری كننده حزب كمونیست این پیروزی را ممکن ساختند. حزب و خلق شوروی آمادگی كامل برای هر نوع دفاع از انقلاب و میهن را داشتند. ما از نظر اقتصادی، سیاسی ، سازماندهی اجتماعی، ایدئولوژی و نیروهای مسلح این آمادگی را داشتیم.
صنعتی ساختن کشورو كلكتیوسازی، ایجاد صنایع سنگین، ماشین سازی، تولیدات عظیم كشاورزی، همگی موجب استواری پایه های اقتصادی و توان نظامی کشور، بدون كمك خارجی شد. طی 13 سال قبل از جنگ 1940تا -1928 9 هزار موسسه صنعتی، بخش های نوین تولیدی نظیر الكترو تكنیك، صنایع ماشین سازی، تراكتورسازی، كومباین و صنایع شیمی ساخته شدند.
طی دوران حكومت شوروی بطور عمده در دهه 30 حجم تولید صنعتی در اتحاد شوروی در مقایسه با سال 1913 روسه تزاری 9 برابر افزایش یافت. اتحاد شوروی در ارتباط با حجم صنعتی مقام اول در اروپا و مقام دوم در دنیا را داشت. در ارتباط با آهنگ تولید و ثمر بخشی كار مقام اول را در دنیا اشغال نمود.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رشته های صنعتی نظیر الكترونیك، ماشین های كشاورزی و بخش عظیمی از مجتمع نظامی- صنعتی از بین رفتند.
هم اكنون در روسیه، تولید ناخالص ملی 10 برابر كمتر از ایالات متحده است. در چنین وضعیتی چطور میتوان از"دولت مقتدر" روسیه سخن گفت؟
صنعت ماشین سازی سریع تر از صنایع دیگر، در مجموع رشد کرد. اگر رشد صنعت طی سه سال 1940 -1938 قبل از جنگ 44 درصد بود، حجم صنعت ماشین سازی به 76 درصد می رسید. یعنی، آنچه برای رشد اقتصاد و بنیه دفاعی كشور لازم و ضروری بود.
در ارتباط با تهدید رو به افزایش تجاوز از خارج به اتحاد شوروی، منابع مادی و مالی زیادی برای دفاع از كشور هزینه شد. اگر 10 درصد از بودجه كشور در سال 1929 به بنیه دفاعی اختصاص داشت، این رقم در سال 1940 به 33 درصد رسید. صنایع دفاعی كشور 3 برابر سریع تر از صنایع در مجموع خود رشد كرد.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، تولید كشاورزی 50 سال به عقب برگردانده شد. تولید غلات و حیوانات اهلی هم اكنون كمتر از دوران تزار و حجم تولید صنعتی روسیه برابر با 1.5 درصد حجم جهانی است. در روسیه كنونی هزاران مراكز جمعیت از بین رفته اند. بیش از 2 میلیون نفر از سیبری مهاجرت كرده اند.
كلكتیوهای كاری بطور مستقیم در اداره مو سسات شركت می كردند. هم اكنون كلكتیوهای كاری از چنین حقی محرومند، زیرا تحت فشار زندگی طاقت فرسا سالانه 70 هزار نفر از جمعیت كاسته می شود. بسیاری بدلیل الكلیسم از بین می روند. بیش از 60 درصد تركیب شوراها را كارگران و دهفانان تشكیل می دادند. در ارگانهای قانونگذاری روسیه، كارگران، دهقانان، دانشجویان و بازنشستگان جنگ كه بیش از 70 درصد جمعیت بزرگسال را تشكیل میدهند حضور ندارند.

سطح زندگی مردم
زندگی مردم شوروی بطور اساسی بهبود یافت. مسكن رایگان، افزایش دستمزدها و تولید اجناس مورد نیاز، از بین رفتن بیكاری و بیسوادی، تحصیل اجباری برای جوانان، خدمات رایگان پزشكی و تحصیل رایگان از ابتدائی تا عالی ترین سطوح، بخش هائی از دستآوردهای اتحاد شوروی دراین عرصه است.
تعداد مو سسات آموزشی از 104 واحد در دوران تزار در سال 1914 به 600 واحد در سال 1933 رسید. شبكه وسیعی از مدارس، بیمارستان، تئاتر، كلوب، سینما، كتابخانه و روزنامه ها با تیراژهای میلیونی پدید آمد. استفاد از همه این امکانات مجانی و یا با چند كوپك ممکن بود. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، دهها مدرسه، موسسه پزشكی، كودكستان، كتابخانه، كلوب و خانه پیشاهنگی تعطیل شدند.
حزب در پایان دهه 30 خط مشی بهبود زندگی مادی و فرهنگی را نه برای بخشی از جامعه، بلكه برای تمامی اعضای اجتماع در پیش گرفت.

راه توده 135 11.06.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت