راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

اکتبر 1917
انقلابی اجتماعی
نه کودتائی بلشویکی
مجله کمونيست (گزارش گردهمآئی در شهر ساراتف)
برگردان: کيوان خسروی
 

 

اکتبر امسال ميزگردی بمناسبت 90 سالگی انقلاب کبير اکتبر ازسوی دانشمندان علوم انسانی واجتماعی- اقتصادی برگزارشد. دراين جلسه درفضای آزاد و دمکراتيک ، مسائلی درباره کاراکتر و اهميت تاريخی اکتبر 1917 مورد بحث و گفتگو قرارگرفت. اين ميز گرد پس از مباحث فراوان به نتايج زير رسيد.
1- تحليل و پردازش های علمی - عينی، صحت تاريخ نگاری های تدوين شده دوران شوروی را که توسط بسياری دانشمندان معتبر خارجی نيز حمايت شده تاييد می کند. طبق نظريات نمايندگان مدارس «تاريخ اجتماعی» ، درروسيه در 25 و 26 اکتبر سال 1917 انقلاب اجتماعی ضد بورژوازی خلق روی داد. کاربرد اصطلاح «کودتا» به حوادث مورد نظر تنها بان آن هدف است که اين حادثه را که نخستين اقدام کاملا سياسی - انقلاب عظيم اجتماعی بود از اعتبار انقلابی و توده ای بودن آن تهی کنند.
2- انقلاب اجتماعی اکتبر بدون شک تداوم انقلاب فوريه ضد سلطنتی خلق بود. انقلاب اکتبر از دستاوردهای انقلاب فوريه دفاع کرد و با آغاز تحولات دمکراتيک آن زمان آنرا به پايان رساند.
3- قيام مسلحانه 25 اکتبر عليه دولت موقت و ايجاد دولت نوين شوروی به رياست و.ای.لنين نتيجه منطقی و قانونمندانه تکامل انقلاب فوريه بود. تعويض حکومت پاييز سا ل 1917 درشرايط خروج ناگزيرکشور از تهديد فاجعه و درحقيقت حل مسئله زندگی و مرگ تمدن روسيه واقع شد.
4- اين رسالت تاريخی را توده مردم– طبقه کارگر، دهقانان زحمتکش، سربازان و ملوانان ارتش روسيه - بدوش خود گرفت. حزب سوسيال دمکراتيک کارگری روسيه ( بلشويک ها ) که درسال 1903 تشکيل شده بود، رهبری سياسی قيام کنندگان را بعهده گرفت.
5- بلشويک ها شايسته اين اعتماد خطير درمبارزه فداکارانه بخاطر منافع مردم زحمتکش، بخاطر منافع ملی روسيه شدند. بلشويک ها پاسداران سنن انقلابيون (انقلابيونی مانند آ.ن. رادشيوا، دکابريست ها ، آ.ای.گرتسن، ن.گ.چرنيشفسکی، نارودنيک های سال های دهد 60 و70 قرن نوزده ) و ادامه دهندگان امر مبارزه بخاطر آزادی، عدالت وخوشبختی مردم بودند.
6- لازم است ادعا های بی اساس و بی پايه برخی نويسندگان مبنی برآنکه دراکتبر سال 1917 «تصرف حکومت توسط بلشويک ها» و «برقراری ديکتاتوری بلشويکی» روی داده است را، مردود شمرد. حکومت واقعی درروسيه ازلحظه پيروزی انقلاب فوريه متعلق به شورای کارگران، سربازان و نمايندگان دهقانان بود و دراکتبر درحقيقت شکل گيری و تنظيم حقوقی اين حکومت روی داد. هرچند حزب بلشويکی تا اين موقع ازنفوذ زيادی درشورا ها و ديگر سازمان ها ی دمکراتيک توده ای برخوردار بود، اما تنها نيروی سياسی در آنها نبود. سازمان های مزبور برپايه چند حزبی فعاليت می کردند و اکثريت افراد اين سازمان ها غير حزبی بودند. از اين رو در اسناد آن دوران واقعيت سياسی نوين بمثابه «حکومت شورايی کارگران و دهقانان» کاملا دقيق و درست تشريح و ارائه شده است. در اجتناب ناپذیر بودن اين حکومت جای ترديد نيست.
7- حزب بلشويک ها که در راس نخستين دولت شوروی قرار گرفت، در برنامه مشروح خود اقداماتی را که در زمينه غلبه بر بحران اقتصادی و اجتماعی، خروج کشور از جنگ امپرياليستی، حفظ خلق و بازسازی دولت يکپارچه و کثيرالمله روسيه را دربر می گرفت قرارداد. هرچند حکومت نوين درآغاز موجوديت خود با مقاومت شديد و بی رحمانه گروه های اجتماعی سرنگون شده که ازسوی محافل حاکم دردولت های امپرياليستی حمايت ميشدند، روبرو شد اما اين برنامه درکوتاه ترين مهلت اجرا شد. بدين ترتيب ضرورت و موجه بودن تحول اکتبر، قابليت حياتی نوين و نظام شوروی مورد تاييد قرارگرفت.
8- ده سال نخست پس از اکتبر سال 1917 ، با دوران خلاقيت های نوين، شکل بسيار عادلانه زندگی و بازدهی عظيم درهمه عرصه های فعاليت ازسوی خود توده های مردم شد. سهم قاطع و تعيين کننده ای که مردم شوروی درمبارزه عليه طاعون قهوه ای قرن بيستم ارائه داد، طبيعت عميق هومانيستی و عموم بشری که در جريان اکتبر سال 1917 آغاز شد را نمايش داد. کار خلاق و ايجادگرانه چندين نسل مردم شوروی- افراد غير حزبی و کمونيست ها – روسيه عقب مانده را درشمار پيشرفته ترين کشور های جهان قرارداد. اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی دومين ابرقدرت جهانی شد. نتيجه گيری نهايی اين است که انقلاب پرولتری اکتبر نه تصادفی بود ونه اشتباه. انقلاب اکتبر سال 1917 با شرايط مشخص و تاريخی خود روسيه را از فاجعه ملی نجات داد و کشور را به تنها امکان آن زمان يعنی راه مدرنيزه کردن وپيشرفت اجتماعی رساند.

ما دانشمندان ، معلمان مدارس عالی و متوسطه، کارکنان فرهنگی و رساه های گروهی را فرا می خوانيم که هم وقايع رخ داده و هم تاريخ ميهنی دوران شوروی پس ازاکتبر را عينی ، علمی و تحقيق شده ارزيابی کنند.
ما از ابتکار عمل فراکسيون حزب کمونيست روسيه فدراتيو در دومای دولتی در بازسازی و برقراری مجدد جشن 7 نوامبر- روز پيروزی انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر ، حمايت می کنيم.


راه توده 158 26.11.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت