راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

سخنرانی نماینده حزب کمونیست گرجستان در اجلاس مینسک
بازگشت به تحلیل حوادث
بر مبنای کار تئوریک
ترجمه بهروز بکتاشی
 

بخش هائی از سخنرانی "ت.پی. پی. یا" دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست واحد گرجستان در نهمین گردهمائی احزاب کمونیست و کارگری در پایتخت جمهوری بلاروس "مینسک" که در تاریخ چهارم ماه نوامبر جاری تشکیل شده بود. این گزارش برای آشنائی با ریشه های حضور دوباره مردم این کشور در خیابان ها و شکست باصطلاح انقلاب های رنگین قابل توجه است.
«اوضاع سیاسی در گرجستان دوباره وخیم شده است. حکومت کنونی تماما در طی دوران کوتاه بعد از (کودتای رنگین) منزوی و منفور شده و مورد تنفر اکثریت خلق قرار گرفته است. کودتای رنگین دیگری تدارک دیده می شود. همزمان با فشار بر نیروهای چپ که خواهان اتحاد با روسیه و مخالف الحاق گرجستان با ناتو هستند. حکومت می کوشد با مانورهای سیاسی و جابجائی های نوبتی تغییراتی در راس دولت هوادار آمریکا بوجود آورده و از سقوط خود جلوگیری کند. سرمایه داری وابسته به امریکا که قدرت را دراختیار دارد، همچنان تحت هدایت امریکا عمل می کند.
از سوی دیگر، روسیه پس از کودتای رنگین 2003 امکان هرگونه تاثیر گذاری قانونی را بر تحولات گرجستان از دست داده است.
انحراف از تئوری مارکسیسم، یا دقیقتر بگوئیم "درک دگماتیستی از رویدادها" دلیل اصلی ضرباتی بود که بر سوسیالیسم در اتحاد شوروی که گرجستان نیز از جمله جمهوری های آن بود وارد آمد. این ادعا که آوانتوریسم خروشچف و یا خیانت گرباچف دلیل اصلی این ضربه بود، بسیار دور از واقعیت است. ما تئوری راهنما را برای برای حرکت درست به پیش فراموش کردیم. غلبه "سوبژکتیو" جاده را برای حرکت خزنده ضد انقلاب هموار کرد. این حرکت در تمام دوران پس از استالین جریان داشت. به همین دلیل، ما اعتقاد داریم که همانند 90 سال پیشِ مسائل تئوریک باید پایه بررسی ما از حوادث قرار گیرد. هیچ چاره ای نیست جز آنکه تحلیلی عمیق از حوادث کنونی ارائه دهیم و این ممکن نیست مگر با پذیرش گذشت زمان و تحولاتی که در طول این دوران بوجود آمده است. ما نمیتوانیم این وظیفه را بدون کمک گرفتن از دانشمندان و جامعه شناسان و بدون کار مستمر و دائمی روی مسائل تئوریک عملی سازیم. ما، حتی این را وظیفه بدون تاخیر جنبش جهانی کمونیستی می دانیم.


راه توده 158 26.11.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت