راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

قرار داد اروپا
بازگشت گرگ
اینبار در لباس میش

"ژاک هنین" عضو رهبری حزب کمونیست فرانسه
ترجمه حمید محوی- اومانیته 15 سپتامبر2007
 

 

پس از رو سیاهی شکست در تحمیل قانون اساسی، بعنوان استراتژهای اتحادیه اروپا به مردم کشورهای اروپائی، حرفه ای ها برای تحمیل اراده خود به مردم اروپا، این بار با یک چتر استتاری به میدان آمده اند. نام قانون اساسی طرد شده اتحادیه اروپا که مدافع سرعت بخشی به لیبرالیسم اقتصادی است، اینبار شده است قرارداد! قرار دادی که نیاز به رفراندوم و رای مردم ندارد!
این قرارداد چیزی نیست جز همان قانون اساسی.

سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از یکسو در رابطه با بانک مرکزی اروپا در نقش پهلوان پنبه ظاهر می شود ولی در بروکسل گوسفندی مطیع و آرام است. بلند پروازی او به پنهانکاری محدود شده است و در پشت این پنهانکاری توطئه تحمیل قانون اساسی اتحادیه اروپا به مردم این کشور است. قانونی که فرانسوی ها به آن رای منفی دادند.
کمدی قراردادهای ماستریچ، آمستردام، نیس و استراتژی لیسبون همه یکجا در قرار داد اتحادیه اروپا جمع شده اند.
این طرح، نسخه ایست که برای دنیای در حال فروپاشی سرمایه داری پیچیده اند. دنیایی که پس از جنگ سرد شتابش فزونی گرفت. دنیای پایان تاریخ و دنیای پیروزی حاکمیت بر سیاست.
امسال در پنجاهمین سالگرد قرارداد رم، بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده است که گفتگو درباب بنیادهای آینده اتحادیه اروپا را در سطح توده های مردم مطرح کنیم.
در واقع، مجموع شهروندان اروپایی می توانند قانونا درباره آنچه که اتحادیه اروپای کنونی می خواهد برای آنها به ارمغان آورد تصمیم بگیرند. مردم اروپا با اتحادیه ای روبرو هستند که پیوسته حمایت های اجتماعی و خدمات اجتماعی آنها را می گیرد.
در اروپایی قرار داد رم، این شرکت های تجاری نیستند که به نفع مصرف کنندگان به رقابت آزاد پرداخته اند، بلکه ملت ها و انتخاب آزاد و دموکراتیک و حاکمیت آنها در زمینه های اجتماعی و مالیاتی ست که در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. مراودات آزاد تجاری و سرمایه زمانی غیر قابل تحمل می شوند که در عملکرد خود در سرزمین های مختلف قوانین اجتماعی مختلفی برقرار می سازد ( بعنوان مثال سرمایه وارد کشوری خواهد شد که مالیات و عوارض اجتماعی کمتری بگیرد). موتوری که باید در ساخت اروپا فعال شود نباید با سوخت بی عدالتی و عدم امنیت اجتماعی در سطح عمومی بکار بیفتد. این عاملی ست که به گسترش ملیت گرایی، تمایلات مذهبی و منطقه ای دامن می زند.
در برابر مشکلات انرژی، اجتماعی و تراکم جمعیت در آغاز قرن بیست و یکم، و در مقابل مسائلی که به انقلاب اطلاعاتی مربوط می شود، ما بیش از هر زمان دیگری به اروپائی دیگر نیازمند هستیم. اروپایی که پیرامون مراودات و همکاری مشترک و عادلانه تشکیل شده باشد. مردم اروپا نیازمند طرح اروپایی واقعی و بنیادی هستند که اتحاد آنها را پیرامون اهداف صلح جویانه، سلامت، امنیت اجتماعی و رشد آزاد افراد تضمین کند. قراردادی که می خواهند زیر پوشش آن قانون اساسی طرد شده اتحادیه اروپا را به اروپائی ها تحمیل کنند محصول کنفرانس های ابهام انگیز و پنهانی است که مردم اروپا در تدوین و تنظیم آن نقشی نداشته اند.


راه توده 150 24.09.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت