راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دزرژینسکی
چشمان بی خواب
انقلاب کبیر اکتبر
ترجمه بهروز بکتاشی
 

 

ماه سپتامبر مصادف است با 130 سالگي تولد "فليكس ادموندويچ دزرژينسكي" چشم بیدار انقلاب اکتبر. 22 ژوئن 1926 روزنامه (پراودا)سخنان استالين بمناسبت در گذشت دزرژينسكي را اینگونه منتشر نمود.
دزرژینسكي, سازنده وحدت و قدرت حزب ما، گارد قديمي لنين و يكي از بهترين رهبران و مبارزين خود را از دست داده است. به حزب ضربه جبران ناپذيري وارد شده است.
هم اكنون زمانيكه, در كنار تابوت وی، تمام راه پيموده شده رفيق دزرژينسكي را به ياد ميآوریم - زندان, حبس با اعمال شاقه, تبعيد, ماموريت خارق العاده در مبارزه با ضد انقلاب, استقرار ترانسپورت تخريب شده, سازندگي صنايع جوان شوروي- مايلم با يك واژه زندگي سرخ او را ترسيم نمايم: سوختن!"
انقلاب اكتبر مسئوليت سنگيني را به او محول نمود- رهبر كميسيون فوق العاده در مبارزه با ضد انقلاب. نام دزرژينسكي, ترسناک ترین نام براي بورژوازي بود. نام او بمعناي دستی آهنين عليه دشمنان انقلاب پرولتري بود. رفيق فليكس را "هراس بورژوازي " مي ناميدند.
او پس از فرا رسيدن "دوران صلح" فعاليت پر تب و تاب خود را ادامه داد. به سیستم حمل و نقل و ترانسپورت آشفته کشور نظم بخشید و بعد بعنوان رئيس شوراي عالي اقتصاد خلقي براي سازندگي صنايع تلاش کرد. او استراحت نمي شناخت, از زیر بار هيچ كار سنگيني شانه خالي نکرد, شجاعانه با مشكلات مبارزه و بر آنها غلبه مي كرد. تمامي نيرو و انرژي خود را وقف وظيفه اي کرد كه حزب با اعتماد به او می سپرد. او بنام منافع پرولتاريا و بنام پيروزي كمونيسم سوخت.
بدرود ,قهرمان اكتبر!بدرود ,فرزند راستين حزب!"
بدرود,سازنده وحدت و قدرت حزب ما!


راه توده 150 24.09.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت