راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دولت جبهه متحد کمونیست های نپال
قدرت را در آن کشور بدست گرفت
عسگرداوودی
 

بیست و هشتم ماه مه گذشته با اولین نشست مجلس موسسان نپال، نمایندگان این مجلس با رای خود به جمهوری دموکراتیک فدرال، به حکومت دویست و پنجاه ساله پادشاهی این کشور پایان دادند. حکومت سلطنتی مطلقه در نپال در طول موجودیت خود در جوی آکنده از ظلم و ستم، پیش از13000 تن قربانی از میان مردم زحمتکش گرفت.
با توجه به مانع تراشی های دولت انتقالی در راه تشکیل دولتی جدید که انعکاس دهند نظرمردم نپال باشد، حزب کمونیست متمایل به نظرات حزب کمونیست چین در نپال در تاریخ 26 ژوئن اعلام کرده بود که وزیران عضو این حزب را از کابینه دولت انتقالی خارج می کند. به این ترتیب جز استعفاء رهبر حزب کنگره که نخست وزیر دولت موقت نیز بود امکان راه حل دیگری برای خروج از این بن بست سیاسی باقی نمانده بود.
مجلس موسسان جهت تعیین نظام حکومتی جدید و تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل شد، حزب کمونیست متمایل به نظرات حزب کمونیست چین در نپال در این مجلس دارای 220 کرسی از ششصد و یک کرسی است. حزب کمونیست(اتحاد مارکسیست - لنینیست ها) نیز در این مجلس پس از حزب «کنگره نپال» که یک حزب دست راستی است دارای مقام سوم از نظر تعداد کرسی های پارلمانی است.
پس از استعفای نخست وزیر دولت موقت، در انتخابات مجلس موسسان نپال که در روز جمعه گذشته انجام شد، 464 تن از اعضای مجلس به نخست وزیری «پراچاندا» دبیر اول حزب کمونیست متمایل به چین نپال رای موافق دادند. این انتخابات دارای 113 رای مخالفت بود، بدین ترتیب «پراچاندا» دبیر اول این حزب از طرف مجلس تدوین قانون اساسی به نخست وزیری کشور انتخاب شد. بیش از دو سوم نمایندگان به او موافق رای داده اند. نمایندگان سه حزب کمونیست (متمایل به چین) نپال، حزب کمونیست(اتحاد مارکسیست - لنینیست ها) و «انجمن حقوق مردم مدهسی نپال» روز قبل از انتخابات با اعلام یک اتحاد عمل با یک برنامه هفت ماده ای به توافق رسیدند. نمایندگان سیزده حزب کوچک نپال نیز همچنین به نخست وزیری «پراچاندا» رای مثبت دادند.
حزب کنگره نپال پس از مشخص شدن موفقیت دبیر اول حزب کمونیست نپال در رسیدن به مقام نخست وزیری این کشور خود را اپوزیسیون اعلام کرد. این اولین دولت ائتلافی و اتحادی چپ و کمونیست است که در نپال قدرت را بدست می گیرد.

راه توده 190 18.08.2008

 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت