راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

در مسکو و با شرکت 600 هیات نمایندگی روسیه
و 83 هیات نمایندگی از احزاب کمونیست و مترقی جهان
برگزاری وسیع ترین کنگره
حزب کمونیست روسیه فدراتیو
 

 

سیزدهمن گنگره حزب کمونیست فدراتیو روسیه در مسکو پایتخت این کشور برگزار شد. کنگره با سخنان رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو کار خود را آغاز کرد.
"زیوگانف" دبیر کل حزب، اعلام کرد که در کنگره بیش از 600 هیات نمایندگی از سراسر مناطق روسیه که توسط کمیته های محلی حزبی انتخاب شده اند شرکت دارند که حامل نظریات اعضای حزب ما در مناطق مختلف میباشند. همچنین 83 هیات نمایندگی از سوی احزاب کمونیست، احزاب کارگری، احزاب سوسیالیست و همینطور هیات های نمایندگی جنبش های آزادیبخش ملی و شرکت دارند.
در ادامه کار کنگره زیوگانف برنامه های حزب کمونیست روسیه را برای مقابله با بحران های فزاینده اقتصادی روسیه تشریح کرد واظهار داشت: برنامه حزب ما امری دست نیافتنی نیست، بلکه اراده سیاسی و ملی می خواهد که آن را به اجرا در آورد. ما خواهان کنترل دولتی بر ثروت های ملی و در اختیار گرفتن قیمت مواد ضروری و مایحتاج عمومی و همینطور معافیت مالیاتی تودهای زحمتکش هستیم. وظیفه ملی ما ایجاب می کند که زندگی شرافتمندانه ای را که در گذشته پدران و مادران ما ایجاد کردند احیا کرده وبه نسلهای آینده وا گذاریم. ما خواهان انتخابات مردمی در مناطق مختلف روسیه هستیم تا نمایندگان برگزیده مردم بتوانند خواست های آنها را در پارلمان پیگیری کنند. اتحاد داوطلبانه مردم اتحاد شوروی سابق از دیگر خواست های ماست. اتحادی که وضع تاسف باری یافته است.

پیام حزب کمونیست چین
معاون دبیر اول حزب کمونیست چین نیز که در کنگره حزب کمونیست روسیه فدراتیو شرکت کرده بود در پیام خود خطاب به این کنگره گفت: روسیه را همسایه ای عظیم، طرف تجاری بسیار نزدیک، دوست تاریخی چین می دانیم. مطمئنا توسعه همکاری میان چین و روسیه نه تنها خواست مردم دو کشور است، بلکه کوششی در جهت حفظ صلح می باشد. تحقق این اهداف مترقیانه را برای گسترش همکاری با حزب کمونیست روسیه نیزکه یکی از نیرو های مهم سیاسی و تاثیر گذار این کشور است، مهم می دانیم.
بنام کمونیست های چین پیروزی و موفقیت برنامه های حزب برادر را در راه سعادت مردم بزرگ روسیه آرزو می کنیم .

پیام حزب کمونیست ویتنام
رئیس هیات نمایندگی حزب کمونیست ویتنام "فام کوانگ" عضو هیات سیاسی کمیته مرکزی که در راس هیاتی برای شرکت در سیزدهمین کنگره حزب کمونیست روسیه به مسکو سفر کرده است، در سخنرانی خود در این کنگره گفت: من از طرف حزب کمونیست و مردم ویتنام به کنگره سیزده حزب برادر، حزب کمونیست روسیه فدرایتو درود می فرستم. خبر برگزاری این کنگره یکی از مهم ترین خبرها نه تنها برای حزب کمونیست که برای مردم روسیه نیز می باشد . ما کمونیست های ویتنام از پیروزی های حزب کمونیست روسیه در کشور خود و همچنین پیگیری مشی مارکسیستی لنینیستی آنها بسیار خرسند هستیم. ما راه بسیار سخت و پیچده ای را برای دست یابی به سوسیالیسمِ طی کردیم. در همین رابطه باید متذکر شوم که کمک های ارزشمند خلق های اتحاد شوروی ما را در سخت ترین دوران تاریخی کشورمان یاری کرد.


تصاویر بیشتری در باره کنگره حزب کمونیست فدراسیون روسیه فدراتیو را می توانید در آدرس زیر ببنید!

http://kprf.ru/party_live/61597.html

 

راه توده 204 01.12.2008


 


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت