راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

خصوصی سازی مالکیت زمین ها
روسیه را محتاج واردات مواد غذائی کرد
 

 

قطعنامه 13همین کنگره حزب کمونیست فدراتیو روسیه پیرامون "ضرورت احیائ روستاهای روسیه بعنوان وثیقه امنیت مواد خوراکی کشور":
دولت شوروی طی مدت کوتاه تاریخی، بخش نیرومند کشاورزی با زیربنای پیشرفته تولیدی، اجتماعی و فرهنگی را با آکادمی علوم خویش بوجود آورد. کالخوزها و سافخوزها به موسسات عظیم که به تکنیک امروزی و تکنولوژی پیشرفته مجهز بودند مبدل شدند. دولت اتحاد شوروی با اتکاء به امکانات کلی اقتصادی کشور بودجه مالی روستاها را سال به سال افزایش می داد. حداقل 10 درصد از بودجه دولت صرف روستاها می شد. در روستاها بیش از 2.5 میلیون تکنیسین ماهر و نزدیک به 600 هزار متخصص با تحصیلات عالی و متوسطه مشغول بکار بودند.
مجتمع کشاورزی اتحاد شوروی یک پنجم حجم در آمد ناخالص ملی کشور را تشکیل می داد. امنیت مواد غذائی کشور تامین شده بود. بنا به میزان مصرف محصولات غذائی کشور مقام 5-6 را در جهان اشغال می کرد. سطح تامین اجتماعی روستاها به سطح زندگی شهری نزدیک و نزدیکتر میشد.
با رفورم های لیبرالی در روستاها روسیه بنا به میزان مصرف مواد غذائی به مقام 70 در جهان نزول کرده است. تقریبا نیمی از مواد خوراکی از خارج با کیفیت مشکوک وارد میشوند. تنها تقریبا یک درصد از بودجه دولتی صرف روستاها می شود. یعنی تقریبا 30 بار کمتر از کشورهای اروپای متحده است. مالکیت خصوصی زمین، همانطور که کمونیستها اخطار می کردند، نیروی محرک رشد اقتصادی نگردید.


راه توده 207 22.12.2008
  


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت