راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مصاحبه تلویزیونی رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو
"گرُباچف"
خائنی که مردم و تاریخ
او را از یاد نخواهند بُرد!
ترجمه بهروز بکتاشی

 

پاسخ رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو "زوگانف" به سئوالات خبرنگاران کانال های تلویزیونی روسیه، که سایت خبری این حزب آن را منتشر کرده است:"

- چرا امرور بیش از پیش دوران استالین و محاکمان و سرکوب های آن دوران مطرح می شود؟
- استالین تقریبا 30 سال کشور را اداره کردو این سالها، سالهای دشوار و خطرناکی بودند. دشوار از تمامی جهات.استالین محصول دوران خود بود. در دوران تزار او را 5 بار تبعید کردند و دائما تحت تعقیب بود. او مدرسه دشوار زندگی را گذراند. رژیم های فاشیستی نه تنها در آلمان و ایتالیا بلکه همچنین در اروپای شرقی بوجود آمدند. فضای جنگی برجهان حاکم بود. در این زمان «دموکرات های» غربی خیانت کردند. استالین پیشنهاد کرد که انگلیس، فرانسه و اتحادشوروی برای مهار هیتلر متحد شوند، اما آنها امتناع کردند. بعلاوه با تمامی شیوه ها هیتلر را برای حمله به اتحاد شوروی تشویق کردند. در اولین دور 5 ساله استالین در کشور 1500 موسسه و 100 شهر جدید ساخته شد. قبل از جنگ 6هزار کارخانه با تکنیک جدید ساخته شد. تحت رهبری استالین کشور طی 10 سال راهی را طی کرد که اروپا صد ساله طی کرد. از اینرو نبایستی که تمامی فعالیت او را در«قحطی و خشکسالی» سال 37 خلاصه کرد. حزب سرکوبی دوران استالین را محکوم کرد و سوگند یاد کرد که دیگر تکرار نکند، اما امروز دوباره تلاش میکنند که از این حوادث تراژیک سوء استفاده کنند. اینها در باره فاجعه ای که طی 20 سال اخیر برای شهروندان کشور ما بوجود آورده اند سخنی نمی گویند. ما در این سالها 15 میلیون انسان بیشتر ازجنگ اول جهانی را از دست داده ایم. در کشور اکنون 6 میلیون معتاد به مواد مخدر وجود دارد و هر ساله 40 هزار نفر توسط مواد مخدر از بین میروند. 3 میلیون کودک به مدرسه نمی روند و آن افرادی که مدرسه و آموزش عالی را تمام کرده اند نمیتوانند کار پیدا کنند. طی 10 سال اخیر یک موسسه بزرگ با تکنیک عالی ساخته نشده است.
- اخیرا ترانه ها، فیلم ها و نماد های شوروی دوباره محبوب شده اند. چرا؟
زوگانف: طی 15 سال اخیر فیلم های خوب بسیار کم ساخته شدند و کمتر از آن کتاب های خوب چاپ شد. شما می پرسید که چرا مردم با کمال میل ترانه های شوروی را میخوانند؟ زیرا که این ترانه ها دارای معنا، شادی، مهربانی و خوشبینی هستند. به تصاویر مردم شوروی در آرشیو فیلم های قدیمی و به تصاویر رژه سربازان در میدان سرخ در 7 نوامبر سال 1941 توجه کنید و مقایسه کنید با آن افرادی که امروز در تلویزیون نشان می دهند. فورا این تفاوت را متوجه خواهید شد. از اینرو اتفاقی نیست که توجه به فرهنگ کبیر شوروی مجددا زنده می گردد. در آن دوران نه تنها ترانه های عالی بلکه هم چنین فیلم های جالب و با معنا خلق شدند. این دورانی بود که میخائیل شولوخوف و دیگر نویسنگان آثار بزرگ خلق کردند. دوران شوروی با تمامی مشکلات و نقائض خود بمراتب انسانی تر و عادلانه تر نسبت به زمان حاضر بود.
- نظر شما نسبت به حزب «روسیه واحد» چگونه است ؟
زوگانف: بسیار منفی است. این حزب نیست، بلکه مجموعه ای از متصدیان امور است. در حزب کمونیست اتحاد شوروی نمایندگان تمامی خلق، یعنی کارگران، دهقانان، نویسندگان، دانشمندان و نظامیان حضورداشتند. حزب «روسیه واحد» بدترین ها را که در حزب کمونیست اتحاد شوروی بودند در خود جای داده است. آنان دو هدف را در پیش روی خود قرار داده اند. اول، حفظ قدرت و دوم، خالی کردن کیسه پول تحت عنوان بودجه. از اینرو آنان بامشکلات بزرگی مواجه هستند.
- جهان بدون اتحاد شوروی چه تغییراتی را به خود دیده است ؟
زوگانف: امروز بر همگان، در تمامی سیاره بدون اتحاد شوروی خیلی دشوار است. قبلا انتخاب آلترناتیو وجود داشت. اکنون آمریکائی ها اراده خود را به همگان دیکته می کنند. البته رفورم هائی در کشور ما ضروری بودند و این رفرم ها را بایستی که از حزب کمونیست اتحاد شوروی و دموکراتیزه کردن خود حزب آغاز می کردیم و نه نابودی آن. هم اکنون جای اتحادشوروی را چین گرفته است. در این کشور رفرم هائی را پیش بردند. چین دولت قدرتمند گردید و روسیه به سطح کشورهای دسته دوم سقوط کرد.
- نظر شما در باره میخائیل گارباچف چیست؟
زوگانف: او یک خائن واقعی است. فردی که در راس قدرت قرار گرفت و به ایده های سوسیالیسم، مردم خود، دوستان و متحدان ما خیانت کرد. او افتخار می کند که آلمان را متحد کرد، اما نمی گوید که کشور خود را نابود کرد. حزب کمونیست اتحاد شوروی ستون فقرات کشور و سیستم رهبری آن بود. آن را نبایستی می شکستند. اما گارباچف این ستون فقرات را در هم شکست. حتی برای تعمیر یک آپارتمان ما احتیاج به نقشه داریم و هیچ کس تعمیر را فورا از تمامی اتاق ها شروع نمی کند. گارباچف نابودی همه چیز را همزمان آغاز کرد: حزب، کامسامول و شوراها. او تصمیم گرفت حزب را دفن کند و بدین طریق کشور را دفن
کرد. از اینروست که من در دیدار رسمی و جمعی اخیر که در کشور برپا بود به او دست ندادم و در نظر ندارم که هرگز به او دست بدهم. من معتقدم که او سرچشه تمامی تراژدی کنونی است. تاریخ و نسل آینده او را هرگز نخواهند بخشید.

راه توده 247 14.12.2009
 

بازگشت