راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

رهبر حزب کمونیست فدراتیو روسیه:
ما یکبار دیگر
کشور شوراها را خواهیم ساخت!
بهروز بکتاشی

 

دبیر کل حزب کمونیست روسیه فدراتیو با صدور بیانیه ای نسبت به احتمال شورش های کور در روسیه هشدار داد. او در این بیانیه فشار سنگین معیشتی به مردم و بویژه جوانان کشور را دلیل این شورش ذکر کرد. برگردان فارسی این بیانیه را منتشر کرده ایم اما در اینجا سرخط های سخنرانی "زوگانف" دبیر اول حزب کمونیست فدراتیو روسیه در میتینگ جشن های انقلاب اکتبر را می خوانید که در واقع بیانیه جدید نیز ادامه آنست:
اکتبر همچنان و با استواری در جهان ما گام برمی دارد. دو رویداد مهم در قرن بیستم، انقلاب اکتبر و پیروزی کبیر در جنگ جهانی دوم رخ داد. در این روزها حکومت از مردم در باره روسیه و شخصیت های تاثیر گذار در کشور ما ازمردم سئوال می کنند. حتی در تلویزیون تاریخ را به بحث گذاشته اند. جالب است که 45 میلیون روس در صدر لیست 12 نامی که بعنوان چهره های ملی کشور اعلام کرده اند لنین و استالین قرار دارند. علیرغم این درک ملی همچنان دست های آلوده در حکومت درکار زمینه سازی تخریب آرامگاه لنین و خفتگان در کنار دیوار کرملین است.
نبوغ لنین در آن بود که برای اولین بار در تاریخ بشریت تئوری ساختمان سوسیالیسم در یک کشور- در روسیه- را پیشنهاد کرد. لنین حزب قوی و نیرومندی را با شعارهای: صلح برای خلقها، نان برای گرسنگان، زمین به دهقانان و کارخانه ها به کارگران!» بوجود آورد. لنین از هیچ، ارتش سرخ را که گارد سفید تزاری را در هم کوبید بوجود آورد. او توانست طی 5 سال چهار جانشین سیاست از کمونیسم جنگی تا نپ و برنامه الکتریسیته کردن کشور را پیش ببرد.
استالین طی 10 سال صنایع مافوق مدرن امروزی را ساخت. ما در سال 41 بهترین تکنیک با شجاع ترین و باسوادترین کادرهای نظامی را داشتیم. اتفاقی نبود که فاشیست های در هم کوبیده شده توسط ما خاطر نشان کردند که ما(مردم شوروی) در پشت نیمکت های مدرسه و دانشگاه پیروز شدیم. و سپس آمریکائی ها مجبورشدند به این نکته اعتراف کنند. امروز شوراها دوباره در سیاره ما جان می گیرند. خلق های زحمتکش درک این نکته که او را فریب داده اند را آغاز می کنند و متحد میشوند. امروز به حزب ما نسل جوانان سرازیر می شوند. من از تمامی کسانی که جنبش کامسامول و پیشاهنگان را زنده می کنند سپاسگزارم.
می خواهند در آینده بسیار نزدیک 200هزارتن از بهترین افسران نیروهای مسلح را اخراج کنند. از 65 آموزشگاه نظامی که در طی 400 سال بوجود آمده بودند،15 آموزشگاه باقی خواهد ماند. این به معنای نابودی ارتش است. هیچ کس هیچگاه نمیتواند اکتبر کبیر را از بین ببرد. اکتبر کبیر دولت قدرتمند شوروی را بوجودآورد، بر فاشیسم پیروز گردید و دستاوردهای عظیم اجتماعی را ممکن کرد. ما تمامی سنت های عالی کشور شوروی را زنده خواهیم کرد و یکبار دیگر دولت متحد را خواهیم ساخت. امروز، تاریخ انقلاب کبیر را بیاد می آورد. بحران عمیق اقتصادی سرمایه داری را احاطه کرده است. این بحران، روسیه را که بخشی از کاپیتالیسم گلوبال است نیز فرا گرفته است. تبلیغات جادوئی مقامات در باره «لنگر گاه آرام» و «جزیره کوچک ثبات» پوچ در آمده اند. آلترناتیو سوسیالیستی همچنان به در می کوبد.

راه توده 209 19.01.2009
 


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت