راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دو عکس تاریخی
و اطلاعات تازه ای در باره آن ها
 

آن که سمت چپ کیانوری ایستاده "سید مجید " از افراد دادستاني اوین بود. عکس مربوط به سال 62 است که می خواستند و کیانوری را پس از شکنجه هائی که یک دست او نیمه فلج شده بود برای اولین مصاحبه جلوی دوربین نشانده بودند. در آن دوران همه رهبران حزب که دستگیر شده بودند ریش داشتند زیرا همگی در قرنطینه مطلق امنیتی بودند و جز بازجوهای ویژه کسی حق دیدن آنها را نداشت. حتی سلمانی نمی بردند و یا کسی را برای سلمانی به سلول آنها نمی آوردند تا هیچکس جز خودشان از حال و روز رهبران حزب در زندان و زیر شکنجه با اطلاع نشود. بعد از مدتی یک سلمانی سالمند را آوردند که ساواکی بود و در زمان شاه در کمیته مشترک ضد خرابکاری سر و صورت زندانیان را اصلاح می کرد. این فرد در میدان خراسان تهران سلمانی داشت و نیمه مرد- نیمه زن بود و در همان سن و سال 60 سالگی هم کاراکتر زنانه داشت.
سید مجید سالها معاون دادیار و اجرای احکام دادستانی اوین بود و از اجرای حکم اعدام گرفته تا گرفتن مصاحبه زمان آزادی و دادن مرخصی و ملاقات حضوری و خصوصی وطائفش بود. بسیار خشن، لات و پرخاشگر نسبت به عموم زندانیان.
بعد از نمایش های تلویزیونی تیم اولیه بازجوها جای خود را به افراد دیگری دادند، جز سید مجید که تا مدت ها بعد هم در اوین بود.
مجتبی حلوائی در این عکس نیست و ضمنا در عکسی که از طبری گرفته شد و مربوط به سال 63 است نیز نیمرخ سید مجید در سمت راست عکس دیده می شود. این عکس طبری نیز مربوط به فیلمبرداری از او برای پخش در تلویزیون است تا او را مسلمان شده اعلام کنند.


راه توده 222 11.05.2009
 

بازگشت