راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

در گذشت
لطفعلی اردبیلیان
 

فرقه دمکرات آذربایجان ایران اعلام داشت که "لطفعلی اردبیلیان" عضو کمیته مرکزی این فرقه در سن ٨٠ سالگی چشم بر جهان فرو بست. اردبیلیان یکی از روستا زادگان شهرستان اردبیل بود که مانند همه دهقانان محل با ظلم و تعدی خان های منطقه روبرو شد و با رسیدن فرصت در صف مبارزین ضد سیستم ارباب رعیتی قرار گرفت. به عضویت سازمان جوانان فرقه دموکرات آذربایجان در آمد، در نهضت ٢١آذر ١٣٢٤ شرکت نمود و به یکی از فعالین فرقه در اردبیل تبدیل گردید. او در مهاجرت ابتدا در کارخانه های صنعتی به کار پرداخت و در سالهای بعد در سازمان مهاجرت فرقه دموکرات آذربایجان فعالیت نمود و به عضویت کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان در آمد و تا آخر عمر بعنوان مسئول شعبه فعالیت خود را ادامه داد. اردبیلیان همزمان با فعالیت در کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان رساله دکترای علوم خود را نوشت که تحقیق وسیعی بود درباره تشکیل نیروهای مسلح فدائیان فرقه دموکرات. این یکی از با ارزش ترین و مستند ترین تحقیقاتی است که درباره فدائیان فرقه دمکرات آذربایجان انجام شد.
کسانی که او را از سالهای پیش از انقلاب 57 می شناختند و کسانی که بعد در مهاجرت پس از یورش به حزب توده ایران با وی از نزدیک آشنا و هم صحبت شده بودند، جملگی بر سلامت نفس و خصلت های انسانی او و پایداری اش در استیفای حقوق ملی مردم آذربایجان ایران تاکید داشتند. نه تنها زبان های ترکی و روسی را بخوبی میدانست، بلکه فارسی را نیز روان تر از بسیاری از اعضای فرقه دمکرات آذربایجان که در جوانی ناچار به ترک میهن و مهاجرت شده بودند می دانست و اغلب در همین سالها و در حاشیه پلنوم ها و یا کنفرانس ملی کوشش داشت از طریق آنها که تازه از ایران به مهاجرت آمده بودند هرچه بیشتر به فضای نوین ایران و آذربایجان، تغییرات فرهنگی و زبانی مردم آشنا شود. یادش گرامی باد!


راه توده 222 11.05.2009
 

بازگشت