راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

عکس های این مراسم را اینجا ببنید!
سالگرد پیروزی بر فاشیسم
 

نهم ماه مه 64 مین سال پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم هیتلری و متحدان آن بود و این پیروزی وارد 65 مین سال خود شد. به همین مناسبت مراسم راه پیمایی و میتینگ، از طرف حزب کمونیست روسیه در شهرهای این کشور و از جمله در شهر مسکو بر گزار شد.
ده ها هزار تن از شهروندان پایتخت روسیه "مسکو" از مسیر های مختلف با در دست داشتن پرچم های پارتیزان ها و ارتش سرخ اتحاد شوروی، در میدان لوبیانسکوی" که در مرکز شهر مسکو قرار دارد گرد آمدند. شعار شرکت کنندگان در این اجتماع "با هم پیروز میشویم" بود.
رهبر حزب کمونیست روسیه گنادی زوگانف که در این گرد همآیی حضور داشت خطاب به مردم حاضر در میدان گفت:
پیروزی عظیم اتحاد شوروی در جنگ دوم جهانی در سال 1945 یعنی قدرت معنوی هزار سال رنج و مبارزات مردم روسیه. این پیروزی در جنگ، یعنی توانایی و عظمت مارکسیسم لنینیسم. این پیروزی یعنی قله استراتژی و نبوغ استالین در رهبری کشور و جنگ کبیر میهنی. این پیروزی یعنی نبوغ و قدرت رهبری کننده نظامی مارشال ژوکف. این پیروزی یعنی قدرت معنوی و روحی روانی مردم روس و توانایی در هم آمیختگی با ملل مختلف که توان خود را در کشوری بنام اتحاد شوروی، نشان دادند. اقوام و مللی که تعداد آنها به یکصد و سی میلیون می رسید، در یک اتحاد و یگانگی و برابر حقوق، با طاعون فاشیسم جنگیدند و جهان را از بردگی فاشیسم نجات دادند.
اما امروز ما در چه وضعیتی هستیم!
این پیروزی هایی که قبلا بدست آمده امروز خود احتیاج به حمایت و پاک سازی چهره آن دارد که توسط قلب کنندگان تاریخ آلوده شده است. امروزه روزی است که با همه توان و امکانات باید از این پیروزی ها در سطحی وسیع حمایت کرد و مانع از آن شد که تاریخ ما را بیش از این مورد دست برد و تحریف قرار دهند.
دو ساعت قبل مراسم دولتی ای در میدان سرخ با رژه نظامی صورت گرفت که تقریبا تمامی تکنیک های نظامی و هواپیما های جنگی متعلق به زمان اتحاد شوروی بودند. اما جالب توجه است که این رژه نظامی نه با پرچم های پیروزمندان در جنگ کبیر میهنی، بلکه با پرچم های دیگری که نشانی از آن عظمت ها نداشت صورت گرفت.
امروزه در پارلمان اروپا بحثی را در دستور کار قرار داده اند که کمونیسم و فاشیسم را در یک صف قرار می دهد! رهبران و سران نظامی ما، با رهبران و سران نظامی فاشیست ها در یک صف قرار داده می شوند و می خواهند همگی در یک قامت قرار دهند! واقعاً اتحادیه "امروزی" اروپا کینه را به دیوانگی رسانیده است.
مجسمه ها و بناهای یاد بود زمان اتحاد شوروی را با تایید اتحادیه اروپا نه تنها در تالین، بلکه در لنینگراد( سن پیترزبورگ) هم از جای در می آورند. در شهر ریگا فاشیست ها آزادانه در خیابان ها رژه می روند و پرچم های اشغالگران نازی و همکاران اوکراینی هیتلر را حمل می کنند!
نیرو های ناتو سرزمین ما را به معنی واقعی محاصره کرده اند. آیا ما باید دست روی دست گذاشته و ناظر این صحنه های هولناک در اطراف خود باشیم؟ همکاری هایی که ساکاشویلی با ناتو دارد دلیلی بر این مدعا نیست؟
بنظر من دلیل واقعی این وضعیت از آنجا ناشی میشود که حکومت روسیه به مردم خود بی اعتنایی میکند و احترامی برا ی شهروندان و کشور خود قایل نیست.
امروز همه از بحران های مالی و اقتصادی جهان و از جمله در کشور ما صحبت می کنند. این در حالی است که دولت مردان ما رقمی حدود 600 میلیارد دلار از در آمد های نفت و گاز را که حق مسلم مردم ماست را، در بانک های آمریکایی گذاشته اند.
این بحران ها، بلایای آسمانی نیستند، بلکه نتیجه عمل کرد حاکمین امروزی روسیه هستند که نمی خواهند به رنج و ملال مردم ما پایان بدهند.
ما برنامه مشخص و قابل اجرایی را ارایه کردیم که دقیقا متناسب با منافع شهروندان ما می باشد. امیدواریم گوش شنوایی باشد تا با اجرای این برنامه ها کشور خود را به مقامی که شایسته آن است برسانیم.
در پایان آرزو مندم در صفی واحد، با عزمی محکم و در سطحی وسیع تر از امروز مراسم پیروزی بر فاشیسم را در سال آینده هر چه با شکوه تر بر گزار کنیم.
درود بر عظمت و توان پیروزمندان ما که نبرد مرگ و زندگی را به جهان عرضه کردند.


راه توده 222 11.05.2009
 

بازگشت