*

راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

به این منشور رای بدهیم
منشور 20 گانه
میرحسین موسوی
 

مهندس موسوی، پس از اعلام تعهد نسبت به اجرای بیانیه 8 ماده ای آیت‌الله خمینی که در زمان حیات وی و نخست وزیری موسوی صادر شد، بیانیه ای را بعنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد.
ما این منشور را براساس موضوع شماره بندی کرده و آن را سنگ بنای ضرورت حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات پیش رو قرار داده ایم.


1- استقرار حکومت قانون را از اهداف اصلی خود قرار می دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل می آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمان‌های حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسیر‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید.
2- از طریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم خواهم آورد تا قانون وسیله اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و بی‌عدالتی و تبعیض، قانونی نشود و موازین حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در کنار آموزه‌های معنوی اسلام در وضع مقررات و تهیه لوایح مد‌نظر قرار گیرد.
3- حریم خصوصی افراد را محترم می شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار می دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعه مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشارکت سیاسی را تضمین می کنم.
4- امنیت تنها امنیتِ دولت نیست، امنیتِ انسانی است. امنیت را برای آحاد مردم برقرار خواهم ساخت تا آزاد از ترس و رها از نیاز، تحت حمایت قانون زندگی و فعالیت کنند.
5- در توسعه و تقویت شوراها خواهم کوشید، در امور روستا خود را از روستایی داناتر نمی دانم و امور شهر را به مردم شهر وا می گذارم. مدیریت محلی را تقویت می کنم.
6- با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار خواهم کرد و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم می شمارم. هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نمی کنم.
7- ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه اعم از روحی و بدنی را به اجرا در می آورم.
8- از حقوق زنان حمایت می کنم و از تبعیض جنسیتی جلوگیری می نمایم.
9- فعالیت‌های مستقل دانشجویی و دانش‌آموزی را مورد حمایت قرار می دهم.
10 - با پی‌ریزی درست نظام اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی و با گسترش و تقویت بازار رقابتی، زمینه تأمین نیازهای اساسی: " غذا، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و اشتغال " را فراهم می آورم. با فساد اداری و مالی مبارزه می کنم.
11- ناتوانی و نیاز و آسیب‌پذیریِِ هیچ شهروندی را وسیله سلطه‌گری و افزون طلبی سیاسی قرار نخواهم داد. از سوءاستفاده از اطلاعات اقتصادی و امکانات عمومی جلوگیری می کنم.
12- از استخدام کشوری وسازمان اداری به‌عنوان وسیله‌ای برای جلب حمایت افراد و یا به عنوان پاداش و امتیاز برای طرفداران خود استفاده نخواهم کرد. امکانات عمومی را وسیله استمرار قدرت خود نخواهم ساخت.
13- امنیت شغلی را برای آحاد مردم ‌بویژه برای هنرمندان، روزنامه‌نگارن، فعالان سیاسی، ورزشکاران، معلمان، اساتید دانشگاه و کارگران تأمین می کنم.
14- حمایت‌های تأمین اجتماعی را گسترش داده و تقویت خواهم کرد، به نحوی که همه افراد مردم، بویژه زنان، کودکان، روستائیان، کشاورزان، کارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد.
15- زمینه ابراز شادی در جامعه را فراهم کنم و برای تقویت و ارتقا امید به زندگی و نشاط اجتماعی خواهم کوشید و اخلاق حسنه را محفوظ خواهم داشت.
16- به سنن ملی احترام می گذارم و از آثار باستانی و میراث فرهنگی به نحو شایسته محافظت می کنم.
17- از حق برابر آموزش حمایت می کنم و در جهت حذف گزینش‌های عقیدتی و سیاسی ناروا اقدام خواهم کرد.
18- دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه را آنچنان که در خور جایگاه بلند آنان است محترم می شمارم. از پدید آورندگان آثار ادبی، هنری و علمی حمایت می کنم، تا بدون ترس از تعقیب و مجازات‌های ناروا، خلاقیت‌های خود را پرورش و بروز دهند و آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جویند.
19- حقوق اقوام را به رسمیت شناسم و بر اساس الگوی مدیریت غیر متمرکز، اقوام را در اداره امور خود سهیم می کنم. کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت می شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند می شمارم و از آن جلوگیری می کنم.
20- برخورداری از محیط زیست سالم را حق بشر و از جمله حقوق شهروندی به شمار آورم، روند رو به گسترش تخریب محیط زیست را متوقف می سازم و با جلب مشارکت عمومی از محیط زیست حفاظت می کنم.
آگاهم که به ثمر رساندن این اهدف، با توجه به امکانات حقوقی و حقیقی موجود، کاری است بس دشوار، اما متعهدم با جلب همکاری سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم و در عین‌حال ظرفیت‌های فعلی را تا حد ممکن افزایش دهم. صادق باشم و شفاف عمل کنم، مشروعیت خود را در گرو اعتماد و حمایت مردم بدانم، مردم و بویژه زنان و جوانان، سازمان های غیر دولتی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف و نهاد‌های مدنی را در تصمیم‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت دهم، حقوق اقلیت و حق مخالفت را محترم شمارم و زمینه گفت و گو‌های عقلانی- انتقادی در باره مصالح عمومی را فراهم آورم.

 


راه توده 224 25.05.2009
 

بازگشت