راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

راه پیمایان در میتینگ های
دست راستی های روسیه
مارینا گانچارووا- ترجمه راه توده
 

از طریق آشنای خود مطلع شدم که ثبت نام افرادی که مایلند در میتینگ ال د پ ار(حزب لیبرال دموکرات روسیه) در ازای پول شرکت کنند وجودارد. برای من جالب بود زیرا که می خواستم جامعه آگاه باشد و بداند که چطور با دروغ دسته«هواداران» حزب دروغین شکل میگیرد.
من به «سرگروه» دسته زنگ زدم و اعلام کردم که حاضر هستم در میتینگ در ازای دریافت پول شرکت کنم. خانمی جواب داد و گفت که میتینگ در 31 ژانویه برگزار می شود و 200 روبل می پردازند. محل ملاقات کنار مترو «پوشکینسکایا» بود. من در زمان تعیین شده به محل رفتم. جائیکه «سرگروه» با لیست کامل اسامی که قبلا برای شرکت در میتینگ ثبت نام کرده بودند آمده بود. همه بایستی حاضر و غایب میشدند و 60- 70 نفر در آنجا بودند. کلا تعداد چنین گروه هائی تقریبا 10 تا بودند. زمانیکه ما جمع شدیم بطور سازماندهی شده بطرف میتینگ رهسپار شدیم. نزدیک ورودی میدان پوشکین فرد جوانی ایستاده بود که کوپون هائی را که شبیه کارت ورق بازی بودند و به چهار قسمت تقسیم شده بودند را بین ما پخش کردند. در پشت این ورق ها شماره ای بود. به همه اعلام شد که آن کسانی که از میتینگ فرار بکنند پولی تعلق نخواهد گرفت و تعداد افراد و کوپون ها کنترل می شد.
گروه«هواداران» ال د پ ار از پیران- بازنشستگان و مردان نیمه مست که در هنگام سخنرانی "ولادیمیر ژیرینفسکی" بحث می کردند که پول شرکت در میتینگ را برای کدام مشروب خرج کنند، تشکیل می شد. افرادی را که سر و وضع بهتری داشتند را در صف های اول جای دادند. در موقع میتینگ «سرگروها» در بین شرکت کنندگان گشت می زدند و 50 روبل بیشتر در ازای شعاربه نفع "ال د پ ار" را پیشنهاد می کردند. قیمت مصاحبه با دوربین فیلمبرداری و تلویزیون که متن آن از قبل تهیه شده بود 300 روبل بود.
بعد از پایان میتینگ «سرگروه» ما از ما خواست که در میدان سینمای«راسیا» برای دریافت پول منتظر او باشیم و خودش با مینی بوسی که با (ال د پ ار) تزئین شده بود محل را ترک کرد. ما در یکی از نیمکت های میدان پشت سینمای (راسیا) جمع شدیم. زمانی که ما منتظر «سرگروه» بودیم در باره میتینگ ها در مسکو بحث می کردیم. می گفتیم که حزب کمونیست فدراتیو روسیه تنها حزبی است که شرکت کنندگان در میتینگ را با وعده پرداخت پول جذب نمی کند. این نکته طبعا مرا خوشحال کرد. بعد از مدتی سرگروه آمد و به هر کدام از ما 200 روبل داد. آشنای من "ولادیمیر پرویخ" هم این مبلغ را دریافت کرده و میتواند این نکته را تائید کند.
حزب پارلمانی "ال د پ ار" این چنین میتینگ های خود را برگزار میکند.
http://kprf.ru/opponents/64028.htmlراه توده 215 02.03.2009


                                                                                                                                             بازگشت