راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

بسوی نسل جوان
در کنگره
حزب کمونیست ترکیه
برگردان : کيوان خسروی
 

از سی ويکم ژانويه تا يکم فوريه سال 2009 نهمين کنگره نوبتی حزب کمونيست ترکيه برگزار شد. به عنوان مهمان درکار کنگره نمايندگان احزاب کمونيستی وکارگری دوست شرکت داشتند.
شعارهای اصلی کنگره چنين بود‌ند: « همراه با هوشمندی طبقه کارگر، همراه با وجدان خلق، همراه با اراده جوانان» .
جمعا 390 نماينده که اکثرا جوان بودند، در این کنگره شرکت داشتند. ترکيه بطورکلی نسل بسيار جوانی دارد و جوانان در ترکيب حزب کمونيست ترکيه زياد هستند. کارگران جوان 52 درصد و دانشجويان 30 درصد اعضای حزب را تشکيل می دهند.
کنگره کار خود را با سخنان رهبران سابق حزب آغاز کرد که اوضاع کشور را ترسيم کردند و آن راهی را که حزب در سال های اخير طی کرده مورد تجزيه وتحليل قراردادند.
در گزارش کنگره آمده است:
حزب کمونيست ترکيه که درآغاز دهه 90 تحت نام حزب سوسياليست ترکيه احياء شد، به دوره نوجوانی تاريخ خود پايان داد و اکنون به نيروی انقلابی جدی این کشور تبديل شده است. طی چند سال اخير حزب بسياری مسائل درون سازمانی خود که ناشی از خود محوری، انحراف ايدئولوژيکی و نظم شکنی بود را حل کرد.
حزب با خطرات نوينی روبروست که با فرايند جاری درکشور مرتبط هستند. محافل حاکم ترکيه هرچه بيشتر با بنياد گرايان اسلامی مغازله می کنند و جنبش «نو عثمان ها» گسترش می يابد و درچشم اندار نيز نبايد استحاله ترکيه جمهوری را - استيلای انقلاب کماليستی- در جهت امپراطوری عثما‌نی از نظر دور داشت. ضروری است همه نيروها در برابراين گرايشات هوشیار شوند.
يکی از اشکال کار حزب کمونيست ترکيه بهمراه همه مخالفين مذهب سالاری (کلريکاليسم) ايجاد جبهه ميهن پرستان است.
حزب باید روی مسائل جوانان متمرکز شود. اکنون اين مسئله بسيار با موفقيت انجام می گيرد. حزب تاکيد دارد که نسل جوان نقش مهمی در تحولات انقلابی کشور خواهد داشت و به همین دلیل نباید از پروسه نوسازی حزب و رهبری آن غافل شد. وظائف طولانی مدت و ماندن در معیارهای کهنه ميتواند خستگی روانی وگرايش به انحرف را تقویت می کند.
ازاين رو وسعت وارد کردن جوانان به کار درهمه سطوح حزبی بسيار مهم است. جز اين، حزب انرژی خود را از دست می دهد. در همین ارتباط رهبری جمعی اهمیت فوق العاده پیدا می کند.
يکی از ايده های مشخص در زمينه نفوذ درميان جوانان، طرح ايجاد پارلمان جوانان تحت سرپرستی جبهه ميهن پرستان وحزب کمونيست ترکيه است. مسئله کُردهای ترکیه نیز بخش مهمی از مسائل اجتماعی ترکيه است که باید در جهت حل آن گام برداشت.
این نکات گزارش مورد تائید شرکت کنندگان قرار گرفت. همچنین کنگره روی خط مشی تبد‌يل حزب کمونيست ترکيه به حزبی توده ای همراه با تحکيم و تقويت بيشتر ديسيپلين حزبی تاکيد کرد.
استراتژی وتاکتيک های حزبی تمام وقت روز اول کنگره را به خود اختصاص داد.
اسناد نهايی شده سرانجام به تصویب رسید و ترکيب جديد کميته مرکزی انتخاب شد. علاوه بر کميته مرکزی، یک شورای حزبی مرکب از 85 نفر نیز انتخاب شد. برای کميته مرکزی 58 عضو در نظر گرفته شد.
حضور نمايندگان احزاب کمونیست فلسطين، کوبا، يونان و روسيه با استقبال بسیار همراه بود.

 

راه توده 215 02.03.2009


                                                                                                                                             بازگشت