راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

پیام زوگانف
مقام زن و 8 مارس
در اتحاد جماهیر شوروی
پیام گ.آ.زوگانف دبیراول حزب کمونیست روسیه فدراتیو بمناسبت 8 مارچ (روز جهانی زن)

تمامی نشاط در زندگی مرد در ارتباط با شیوه زندگی زن است. مسیر زندگی هر یک از ما از لبخند در سیمای مادر آغاز می گردد. مردان بنام زنان خارق العاده ترین اعمال را به انجام می رسانند.
این جشن را زمانی برگذار می کنیم که طبیعت از خواب زمستانی بیدار می شود. نور خورشید بهاری زمین را گرم می کند و شما جهان ما را با مهربانی، عشق و زیبائی گرم می سازید.
ارزش دارد در این جشن خجسته بیاد آوریم که این جشن در مبارزه در راه حقوق شهروندی زنان زاده شد. مجاز نیست که بیاد نیاوریم که تنها اتحادشوروی به جهان نمونه برابری واقعی و حمایت از زن را نشان داد. همانا دولت شوروی مدافع واقعی و قابل اعتماد مادر بود و وسیع ترین تضمینات اجتماعی را برای او تامین کرد. افسوس بسیاری که این تضمینات را روسیه بعد از احیائ کاپیتالیستی از دست داده است. اما ما کمونیست ها همه اقدامات را انجام خواهیم داد برای اینکه حمایت و برخورد شایسته دولت نسبت به زن بازگردانده شود.
برای شما نیکی و خوشبختی خانواده گی واقعی را آرزومندم. بگذار دائما خنده کودک شما را خوشحال سازد. بگذار عشق و توجه مرد شما را احاطه کند. بگذار جهان شایسته آن زیبائی باشد که شما با آن زندگی را روشن می سازید.

راه توده 216 09.03.2009
 

بازگشت