راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کنفرانس مارکسیسم در برلین
ریزش و رویش
در دو حزب "چپ آلمان"
و سوسیال دمکرات آلمان
سارا بیانی- عسگرداوودی

 

 

حزب چپ آلمان کنفرانسی تحت عنوان« کنفرانس مارکسیسم» در برلین، پایتخت این کشور برگزار کرد. گریگوری گیزی و سارا واگنکنشت از جمله مسئولین این حزب در این کنفرانس حضور داشتند. گریگوری گیزی از جمله سه تن عضو رهبری حزب چپ است و سارا واگنکنشت که نیمه ایرانی  و نماینده این حزب در« حزب چپ اروپا» است، مسئول «پلاتفرم مارکسیستی» در درون حزب چپ آلمان می باشد.

در بین نیروهای چپ آلمان (باورمندان به سوسیالیسم) دو دیدگاه وجود دارد. حزب چپ آلمان برای رسیدن به سوسیالیسم مبارزات پارلمانی را مقدم می داند، اما حزب کمونیست آلمان حداقل از نظر تئوریک امکان رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی را از طریق انقلاب نیز مردود نمی داند. همچنین تاکید حزب چپ بر کلمه«سوسیالیسمم» به مراتب بیشتر از حزب کمونیست آلمان می باشد. حزب کمونیست آلمان علاوه بر کاربُرد کلمه سوسیالیسم در ادبیات حزبی خود از کلمه «کمونیسم» نیز استفاده می کند و بر تئوری های مارکس و تا حدی لنین نیز تاکید دارد.

بدلیل وسعت و تعدد نظرات در حزب چپ آلمان، در مواردی گریز ازکار بُرد کلمه مارکسیسم مشاهده می شود. اساسا در درون حزب چپ آلمان طیفی از نظریات سوسیال دموکرات تا دیدگاه های مارکسیستی مشاهده می شود. تمایل حزپ چپ به عضوگیری و ارتباط با اعضای سندیکا های کارگری و خدماتی آلمان کاملا چشمگیر است. باید توجه داشت که به دلیل تبلیغات ضد کمونیستی موجود در رسانه های آلمانی که حتی به یک سنت تاریخی نیز مبدل شده، اعضای سندیکا های کارگری و خدماتی آلمان با روحیه ای بسیار محتاطانه و محافظه کارانه با حزب چپ آلمان در  ارتباط  قرار می گیرند و حضورعملی آنها در حزب چپ آلمان چندان خوش آیند محافل راست آلمان نیست. احساس نگرانی محافل راست در رسانه های وابسته به آنها محسوس است. شایان ذکر است که پس از انشعاب «اسکار لافونتن» که از جمله رهبران اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان بود و پیوستن به حزب چپ آلمان، شمار قابل توجهی از اعضای سندیکائی عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز به همراه او به حزب چپ پیوستند. در مجموع "اسکار لافونتین" دبیر اول سابق حزب سوسیال دموکرات آلمان تعداد 11 هزار عضو حزب سوسیال دموکرات را با خود به درون حزب چپ آورد که تعدادی از آن ها اعضای سندیکا های کارگری آلمان می باشند. با این همه حزب سوسیال دموکرات آلمان همچنان بالاترین تعداد اعضائ سندیکائی آلمان را در کنار خود حفظ کرده است. این تنافض که حزب سوسیال دموکرات آلمان و تا حدودی حزب چپ آلمان بدون تاکید کامل بر تئوری مارکسیسم چگونه می خواهند جامعه ای کاملا برابر حقوق و سوسیالیستی فراهم کنند همچنان به عنوان یک سوال بزرگ باقی است. افکار عمومی زیر تبلیغات رسانه های آلمان و اروپا هنوز هم این مجال را پیدا نمی کنند که بیش از پیش به یک جامعه برابر از نظر حقوق دموکراتیک بیندیشند و در نتیجه احزاب چپ در آلمان امکان تبلیغ وسیع و نتیجه گیری از آن را برای یک جامعه کمونیستی در چشم انداز فعلی مشاهده نمی کنند.

حزب سوسیال دمکرات آلمان در انتخابات پارلمانی اخیر، با کاهش چشمگیر آرای سنتی خود روبرو شد و به همین دلیل در ائتلاف جدید دولت حاکم، از ترکیب دولتی حذف شد و یک حزب دست راستی دیگر جانشین آن شد. وزیر خارجه جدید آلمان دبیراول این حزب است و دبیر اول سابق آلمان از حزب سوسیال دمکرات آلمان بود که در کابینه جدید حذف شد.

همزمان با این شکست حزب سوسیال دمکرات آلمان، حزب چپ در همین انتخابات به آراء بیشتری دست یافت و بویژه در بخش شرقی آلمان که در گذشته دولت دمکراتیک سوسیالیستی در آنجا حاکم بود، به آرائی دست یافت که آن را تبدیل به مهم ترین حزب در شرق آلمان تبدیل کرد. این  حزب اکنون در کل آلمان حدود 11 در صد آراء کل رای دهندگان این کشور را به خود اختصاص داده است. یعنی کمی کمتر از کل آراء حزب سوسیال دمکرات آلمان. این گرایش به چپ مردم که درانتخابات اخیر آلمان خود را نشان داد، زمینه های برخی تجدید نظرهای نوین را در حزب سوسیال دمکرات آلمان فراهم آورده است که در صورت ناتوانی در این تجدید نظر، بازهم گرایش به سمت حزب چپ آلمان بیشتر خواهد شد و پایگاه حزب سوسیال دمکرات این کشور باز هم محدود تر خواهد شد. هر دو حزب اکنون در پارلمان آلمان دارای فراکسیون های خود هستند. حزب چپ آلمان حاضر به ائتلاف حکومتی با حزب سوسیال دمکرات این کشور نیست اما در پارلمان هر دو حزب با هم در مواردی همکاری دارند.

 


 

 

            راه توده 246

 

بازگشت