راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

فراخوان حزب کمونیست فدراتیو روسیه
جبهه وسیع ملی – میهنی
برای نجات روسیه از نابودی
ترجمه بهروزبکتاشی


بخش هائی از خطابیه حزب کمونیست فدراتیو روسیه به شهروندان روسیه برای تشکیل جبهه وسیع ملی- میهنی برای نجات کشور.

هموطنان!
تقریبا دو دهه از کودتای ضد انقلابی اوگوست- دسامبر سال 1991 یعنی از فروپاشی اتحاد شوروی می گذرد. این بزرگترین تراژدی در تاریخ بشریت بود. فروپاشی نه تنها برای کشور ما، بلکه برای دوستان بی شمار کشور ما در سرسر جهان تراژدی بود. این کودتای خائنانه دولتی توسط عده ای به رهبری گارباچف و یلتسین و با حمایت نیروهای طرفدار غرب که رسانه های گروهی را قبضه کرده و از فروپاشی سوسیالیسم و برتری غیر قابل قیاس کاپیتالیسم سخن می گفتند صورت گرفت.
همانطور که هر سیستم پیچیده تکنیکی یا اجتماعی به تحول نیاز دارد، سیستم حاکم در کشور ما نیز نیازمند تحول بود، اما آنها کشور را تحت عنوان «نوسازی»به سوی نابودی که همچنان در آن غرق است پیش بردند.
به یاد آوریم که تخریب کنندگان و«دوستان غربی» وعده دستیابی به جدید ترین دستاردهای علم و تکنیک و رشد سریع اقتصاد، دموکراسی بی حد و حصر و شکوفائی طبق استانداردهای طبقه متوسط اروپائی در ازای تخریب اتحاد شوروی و استقرار حکومت بورژوازی و زمینداران را دادند. هنوز هم با غصب حکومت دوباره به مردم وعده می دهند. عده ای کلاهبردار از نزدیک ترین محفل یلتسین صاحب ثروتهای افسانه ای شدند.امروز آنها در فرانسه و ایتالیا برای خود قصر دارند، در آلمان کشتی های تفریحی دارند، آپارتمان های مجلل در لندن و هواپیماهای شخصی در آمریکا می خرند. بطورهمزمان کارخانه ها، فابریک ها، شهرها و هزاران روستا را نابود و جنگل، زمین و منابع عظیم طبیعی را به حراج گذاشته اند. آنها غرق تجملات هستند، در حالیکه خلق فقیر و فقیرتر میشود.
اکنون حتی بی تفاوت ترین شهروند ما شروع به درک این نکته کرده که زمان زیادی به او دروغ گفته اند. دسته بندی حاکم با بی میلی «اشتباهات»را می پذیرد اما نمی خواهد خیانت های برباد دهندگان کشور را قبول کند. ما کمونیست ها مدافع واقعی مردم موظف هستیم که ارزیابی تاریخی را ارائه بدهیم.
خیانت اول نابودی روسیه هزار ساله، جدا ساختن اراضی عظیمی که قرنها در ترکیب روسیه بودند. برگرداندن کشور به مرزهای قرن های 16- 15، تخریب جامعه خلق ها که از نظر تاریخی پدید و دولت ما را تشکیل میدادند و از دست دادن عملی عنوان سابق دولت کبیر جهانی برای روسیه که در یک مفهوم قرارداد بلاوژسکی متمرکز شده اند.
خیانت دوم. نابودی آگاهانه صنایع و اقتصاد کشاورزی. گذر داوطلبانه به دولت مواد خام-زائده اقتصاد کشورهای دیگر.
خیانت سوم.از دست دادن عنوان مسلم دولت کبیر نظامی که روسیه 300 سال دارای چنین عنوانی بود. نابودی هدفمند بنیه دفاعی کشور که در برابر چشمان ما به شکل«رفُرم نظامی» نابود کننده ادامه دارد. نتیجه آن مناسبت تحقیر آمیز در خارج از کشور به کشور ما و مصمم بودن به این نکته که روسیه نمی تواند در صورت مناقشه جدی از منافع خود دفاع کند. اساس سیاست کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی از آلمان هیتلری تا آمریکا نه مبارزه با بلشویک ها و حکومت شوروی، بلکه تلاش برای دستیابی به منابع طبیعی روسیه بود.
خیانت چهارم. نابودی یکی از بهترین سیستم های آموزش و تحصیلات عالی در جهان، ضایعه اخلاقی و امتناع از سنت های کبیر فرهنگی. ما دیگر بزرگترین ملت خواننده کتاب در جهان نیستیم.
خیانت پنجم. نابودی دستاوردهای منحصر بفرد اجتماعی خلق شوروی نظیر خدمات پزشکی و تحصیلات رایگان،عدم بیکاری، قیمت های پائین اجناس، مسکن ارزان، پرداخت نازل برای تلفن و ترانسپورت عمومی، تضمین بازنشستگی.
حکومت کنونی مردم را از همه این دستاوردها محروم کره است. سیستم تامین اجتماعی کنونی روسیه بدون شک و تردید یکی از عقب مانده ترین وبی ثمرترین سیستم اجتماعی معاصر است.
خیانت ششم. نابودی روسیه که نتیجه مستقیم سیاست رژیم غارتگر الیگارش و متصدیان آن است. بعد از سال 1991 کشور15 میلیون از جمعیت خود را از دست داده است.

جبهه میهن پرستان ضروری است
کشور ما در وضعیت دشواری قرار دارد. ما معتقدیم که در این شرایط وحدت تمامی نیروهای ملی و میهنی ضروری است. ما از تمامی شهروندانی که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نیستند و ضرورت خط مشی نوین برای آینده شایسته را درک می کنند برای ایجاد و شرایط بوجودآوردن جبهه وسیع ملی- میهنی دعوت می کنیم.

راه توده 244 23.11.2009
 

بازگشت