راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

همایش جهانی
احزاب کمونیست و کارگری
در هندوستان


با سرود انترناسیونال، یازدهمین همایش احزاب کمونیستی و کارگری، در دهلی نو آغاز گشت. نزدیک به 100 نماینده از 50 کشور و پنج قاره، بنا به دعوت مشترک حزب کمونیست هند (مارکسیستی) و حزب کمونیست هند در این همایش شرکت داشتند.
شرکت کنندگان در این همایش به تبادل نظر و تجربه در بارۀ موضوعات مهم روز مانند:
بحران بین المللی سرمایه داری، نبرد کارگران و خلق ها، راه حل پیشنهادی و نقش جنبش کمونیستی و طبقه کارگر پرداختند.
پالاب سنگوپتا، عضو شورای ملی اجرائی حزب کمونیست هند بنام دو میلیون عضو دو حزب کمونیست هند به نمایندگان جنبش خوش آمد گفت. وی با اشاره به تاثیرات اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی بر مردم هند گفت:
در این مدت صدها کارخانه اجبارا تعطیل شدند و نتیجتا انبوه کثیری بر خیل بیکاران افزوده گشت. اقتصاد کشاورزی در وضع اسفباری قرار دارد. تاکنون در حدود نیم میلیون نفر از کشاورزان مقروض یگانه راه نجات خود را در خود کشی یافته اند.
سنگوپتا گفت اهمیت این همایش که برای نخستین بار در یک کشور آسیائی بر پا می گردد در آنست که انسان ها را به افکندن طرحی نو برای یک نظام جهانی بهتر و عادلانه تر، نظامی جایگزین (آلترناتیو) سرمایه داری امیدوار می سازد.
سپس، سیترام یچوری، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیستی)، در سخنرانی اساسی خود یاد آور شد که بحران سرمایه داری نه ناشی از زیاده خواهی چند فرد، نه حاصل انحرافات، نه نتیجۀ پیش آمدن رویداد های پیش بینی نشده و نه فقدان نظارت دولت هاست. بلکه حاصل دینامیسم نهفته در نظام سرمایه داری است که خود مبتنی بر افزایش سود و بهره کشی است. از پای افتادن سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی به سرمایه داری امکان داد که بار دیگر دست به یک تهاجم جهانی بزند تا سروری خود را در تمام عرصه ها تثبیت کند و تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بسود خود به کرسی بنشاند . یچوری تاکید کرد که نظام سرمایه داری در قالب جهانی شدن و لیبرالیسم نو، با وجود همۀ ضعف ها و کمبودهائی که دارد، علیرغم محدودیت های تاریخی و بحران های خود، خود بخود درهم نخواهد شکست. جنبش بین المللی کمونیستی باید نبرد خود را تشدید کند و بر تسلط سرمایه بتازد. او گفت سرمایه داری فقط یک بدیل (آلترناتیو) دارد و آن سوسیالیسم است که می تواند برای استقرار عدالت و آزادی به انسان ها کمک کند.
(گزارش کامل این نشست را در شماره آینده منتشر خواهیم کرد)


راه توده 244 23.11.2009
 

بازگشت