راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

کنفرانس بین المللی نیروهای چپ در شهر پراگ
20 سال بعد از انقلاب مخملی


هفتم نوامبر 92 مین سالروز انقلاب اکتبر، در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک 27 مین کنفرانس بین المللی " تئوری سیاسی نیرو های چپ " بر گزار شد. موضوع این کنفرانس، "20 سال پس از انقلاب مخملی" بود.
از طرف رهبری حزب کمونیست روسیه "وادیم کومین" عضو رهبری این حزب و نماینده پارلمان شهر مسکو در این کنفرانس شرکت داشت.
او در مصاحبه ای با سایت حزب کمونیست روسیه در باره شرکت خود در این کنفرانس گفت:
باید بگویم که من در این اجلاس جهانی وضعیت بسیار مساعدی را برای نیرو های چپ شاهد بودم. خصوصا در کشور چک. کمونیست های این کشور را بسیار جدی و با عزم راسخ مشاهده کردم. آنها یک اپوزیسیون 26 نفره با اراده قوی و قابل اعتماد در پارلمان 200 نفره این جمهوری دارند. آنها با وجود شرایط بسیار سخت و دشوار و آزار دهنده حکومت در دهه 90 ، توانمندی های قابل ستایشی از خود نشان دادند. البته نفوذ اپوزسیون چپ در میان مردم تنها ناشی از فعالیت کمونیست های چک نیست، بلکه فعالیت نیروهای سوسیال دمکرات که نقش اپوزیسیون دولت را دارند نیز بر اعتبار اجتماعی اپوزیسیون چپ افزوده است.
از جمعیت 10 میلیونی چک، 65 هزار نفر عضو حزب کمونیست هستند که با شرایط دشواری که آنها با آن مواجه بوده اند، این رقم، رقم قابل توجهی است.
حزب کمونیست چک با جلسات دوره ای خود همیشه بر تحکیم ایدئولوژی، اپوزسیون نیرومندی را در این کشور سازمان داده و از همین روی نیز مناسبات بین المللی محکمی را بوجود آورده است.
در کنفرانس 20 سال بعد از انقلاب مخملی، چندین هیأت از طرف سازمان ها و احزاب چپ و کشورهای سوسیالیستی شرکت کردند.
وادیم کومین همچنین گفت: پیام گنادی زوگانف، رهبر حزب کمونیست روسیه که توسط من در این کنفرانس قرائت شد با استقبال شایان توجه حاضرین مواجه گشت.

راه توده 244 23.11.2009
 

بازگشت