راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خاطراتی از مهندس رضا شیخ
در شطرنج ایران
جنبش سبز
خیلی ها را مات کرد!

 

درباره درگذشت مهندس رضا شیخ که خبر آن در شماره گذشته راه توده اعلام شد، پیام هائی دریافت داشته ایم که از مجموع آنها گزارش زیر را تهیه کرده ایم:
بعلت بیماری مزمن شده قند در این سالها خانه نشین شده بود و خانه و آغوشش به روی همه رفقا و دوستان باز بود. چهره همیشه خندانش، هرگز از خنده و نشاط دور نشد. عاشق بی رنگ و ریای حزب بود. درایامی که پس ازشوهای خونبار تلویزیونی بسیاری بر سر ایمان خود لرزیدند او بی تردید و دودلی همه آنها را به آینده نوید می داد و این که اگر این رفقا زنده از زندان بیرون بیآیند خواهند گفت با آنها چه کردند و خواهید دید که حتی اندکی نیز از عقاید خود دور نشده اند. اعترافات که از تلویزیون دیدید عمق سفاکی و زذالت کسانی را نشان داد که رفقای ما را شکنجه کردند. من در چهره آنها غزال معصوم و به دام افتاده را می بینم. رفیق ما، کیانوری را چقدر باید شکنجه کرده باشند تا تن به اعترافات تلویزیونی بدهد و دروغ هائی را که جلویش گذاشتند تکرار کند. این روزها می گذرد و رفقای ما
اگر زنده بمانند حکایت ها برای همه ما خواهند داشت. حکایت هائی دردناک از بلاهائی که برسرشان آوردند. صبر کنید و زود قضاوت نکنید. در شرایط طبیعی رفقای ما آن
بودند و گفتند که همه ما دیدیم و شنیدیم . این شرایط بسیار غیر طبیعی و ظالمانه باید بگذرد تا بر همه ما معلوم شود در زندان چه گذشت.

مهندس رضا شخصیتی بود تاثیر گذار برمجموعه وسیعی از دوستان سیاسی و غیر سیاسی. اردادت عمیقی به "کیا" داشت وبا چه شور و عشقی نسبت به او و بقیه رفقا ابراز ارادت می کرد. این نظراتش زبانزدهمیشگی اطرافیانش بود "اگر کیا نبود بدون تردید همه توده ای ها مسیر اشتباهی در این انقلاب می رفتند. تدوین خط امامی که کیانوری مبتکر آن بود از عمق
دانش سیاسی و ورزیدگی انطباق تئوری با عمل او حکایت می کرد که همه ما فاقد
این نگاه عمیق بودیم. افسوس که عده ای از دوستان جان بدربرده و به خارج
رفته نمی دانند بر رفقا بدست بازجویان اطلاعات سپاه بر سر کیانوری و بقیه رفقا چه رفت که حالا برای این ها تعین تکلیف می کنند. یک هزارم شکنجه ای که رفقای ما شدند دوستان به خارج رفته اگر بازداشتی هم در زمان شاه داشتند نشده بودند، که حالا تعین تکلیف برای آنها می کنند. شما سطح درک و مقالات آنها را مقایسه کنید با سطح مطالب تئوریک
و سیاسی که در خارج منتشر می شود. دوران صندلی مدت هاست که
تمام شده و دیگر کسی به صندلی نگاه نمی کند، بلکه نگاه میکند چه مشکلی و راه
حلی در سخنان و نوشته ها ارائه می شود. پرسش و پاسخ را پیدا کنید و دوباره بخوانید و ببینید از چه ژرفای عمیقی سرچشمه می گیرد و چه نگاه بلندی به دوردست های زمانه داشت کیانوری. نه این که این هفته یک چیزی گفته شود و هفته دیگر چیزی دیگر."
مهندس رضا خیلی شوخ و با مزه بود وهمیشه بعد از این حرفها که با چه شور و حرارتی
آنها را به دیدار کنندگانش می گفت، جمله جالبی بکار می برد "آدم کچل بشه کنف نشه. خیلی ها با جنبش سبز هم کچل شدند و هم کنف".

راه توده 279 16.08.2010
 

بازگشت