راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کنگره حزب کمونیست اسپانیا
عبور از رفرُم
برای انقلاب سوسیالیستی
هفته نامه «عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

 

نهمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا ( (PCPE از تاریخ چهار تا ششم ماه دسامبر برگزارشد. در این کنگره 116 عضو و کادر برگزیده حزب سه کارپایه ارائه دادند که بحث و بررسی گذاشته شد.

سه کارپایه مورد بحث عبارت بودند از« اسپانیا و رشد اقتصادی بین المللی»، «عضویت حزب کمونیست اسپانیا در حزب چپ اروپا»و «اصلاحات یا انقلاب».

« کارملو سووارز» دبیر اول حزب در گزارش خود  گفت: از سال 2006 که کنگره قبلی برگزار شد، تاکنون به میزان نارضایتی مردم  در اروپا و بویژه اسپانیا افزوده شده است. سرمایه داری امپریالیستی می‌کوشد تا با فراهم کردن بهانه‌های مختلف، بحران مالی ـ اجتماعی خود را از طریق تهاجمات نظامی به دیگر کشورهای جهان منتقل کند. ما در «حزب کمونیست اسپانیا» بحران موجود در کل نظام سرمایه داری جهانی را تنها یک بحران ارزی ارزیابی نمی کنیم، بلکه بر این باور هستیم که این بحران نتیجه یک بیماری ساختاری در نظام سرمایه داری جهانی است. این بحران نتیجه «تولید مازاد» در این نظام می‌باشد احزاب چپ اسپانیا یک موقعیت استثنائی را در اعتصاب عمومی روز 29 سپتامبر گذشته از دست دادند.

کنگره در رابطه با سه کارپایه مورد بحث اعلام کرد که «حزب کمونیست اسپانیا» هم عقیده با دو سوم احزاب کمونیست اروپا بر این باور است که نیازی به عضویت در «حزب چپ اروپا» نیست و مایل است سیاست‌های مشخص خود را در اسپانیا به اجرا بگذارد. همچنین حزب بر این عقیده است که جنبش چپ آمریکای لاتین نیز لازم است تا دید گاه‌های ایدئولوژیک خود را تقویت کند.

کنگره خواستار اتحاد عمل و شرکت احزاب کمونیست برای آزادی پنج زندانی کوبائی از زندان آمریکا شد. این 5 تن با عنوان« پنج زندانی میامی» معروف شده‌اند.

در قطعنامه پایانی کنگره، از جمله آمده است، حزب بر این عقیده است که اتحاد عمل ایالت‌های خواهان استقلال در اسپانیا ( باسک، کاتالونیا و گالیزی) برای رسیدن به پیروزی نیازمند حضور طبقه کارگر در جنبش مبارزاتی مردم نیز می‌باشند. بدون اتحاد عمل تمامی اقشار و بویژه طبقه کارگر در اسپانیا پیروزی میسر نیست. اتحاد عمل همه جانبه قادر است با حذف بقایای سلطنت و به عقب راندن قدرت سرمایه اروپائی قطب بندی شده در اسپانیا، دموکراسی مردمی را پایه گذاری کند. «حزب کمونیست اسپانیا» ایجاد یک جامعه سوسیالیستی را در شرایط اسپانیا از طریق رفرم عملی نمی داند و به یک انقلاب معتقد است.

حزب ما بر این عقیده است که برای کوتاه کردن دست قدرت‌های منطقه‌ای که سیاست‌های خود را به دیگر کشورها، حتی در اروپا دیکته می‌کنند، یک سیاست ضد امپریالیستی قاطع ضروری است. برای پیش بردن چنین سیاستی اتحاد عمل سندیکا‌های کارگری و خدماتی با جنبش جوانان، دانشجویان، زنان، دهقانان، کارمندان و تولید کنندگان کوچک ضروری است.

هدف ما خواهان ایجاد یک جامعه سوسیالیستی است. جامعه‌ای که در آن کلیه ایالت‌های کشور، خود مختار باشند و خود مقدرات اقتصادی ـ اجتماعی خود را تعیین کنند. ما از هم پیوندی داوطلبانه این ایالت‌ها در کل اسپانیای متشکل و متحد حمایت می‌کنیم.

هیئت نمایندگان مهمان در کنگره متشکل از احزاب کمونیست دانمارک، ایرلند، یونان، مالتا، لیتونی، هلند وآلمان بودند و نمایندگان حزب کمونیت بلژیک و ترکیه نیز به دلیل اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها نتوانستند در کنگره حاضر شوند.                راه توده 29 6  دی‌ ماه 1389

بازگشت