راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

روسیه قهرمان جهانی
در تورم و گرانی
ترجمه بهروز بکتاشی

 

 

 

 

 

بیشترین کاهش درآمد ناخالص ملی و بیشترین تورم در بین 8 کشور در سال 2009 متعلق به روسیه است. طبق گزارس روس استات، سقوط در آمد ناخالص ملی روسیه در سال2009 به 7.9 درصد رسید. در بین 8 کشور فرانسه در سال 2009 کمترین سقوط در آمد ناخالص ملی 2.2 درصد را داشت. درآمد ناخالص ملی در ایالات متحده 2.4 درصد، ایتالیا 4.7 درصد، بریتانیا 4.8 درصد، ژاپن و آلمان 5 درصد کاهش داشته است

تورم در روسیه در سال 2009 به 8.8 درصد رسید. در بریتانیا قیمت ها در سال گذشته به 2.8 درصد، ایالت متحده 2.7 درصد، کانادا 1.3 درصد، ایتالیا 1 درصد و در آلمان و فرانسه 0.9 در صد افزایش داشت. این رقم در ژاپن در سال 2009 به اندازه 1.7 درصد بود.

سطح بیکاری در دسامبر سال گذشته در روسیه فدراتیو به 8.2 درصد رسید. حداقل بیکاری در بین کشورهای پیشرفته، در ژاپن به 5.1 درصد رسید. این رقم در ماه دسامبر در آلمان به7.5 درصد، کانادا 8.4 درصد، ایتالیا 8.5 درصد، در فرانسه و همچنین در ایالات متحده 10 درصد بود. در بریتانیا در سه ماه آخر سال گذشته 7.8 درصد بود.

در سال 2009 اقتصاد روسیه به اندازه 7.9 درصد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یافت و تا 8.7 درصد کاهش پیش بینی می شود. در سال 2008 آهنگ رشد قتصاد روسیه 5.6 درصد بود.اما این رشد در سالهای اخیر توسط افزایش قیمت نفت بود. کاهش شدید قیمت نفت در زمان بحران اقتصادی سریعا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشت

 


 

 

            راه توده  257    3 اسفند ماه 1388

 

بازگشت