راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

اشتغال و بیکاری
رنجی که زنان جهان
در هر دو موقعیت می برند
ترجمه عسگر داوودی

 

هفته نامه « عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان بمناسبت 8 مارس ـ روز جهانی زنان ـ اغلب مطالب شماره اخیر خود را به این روز اختصاص داده است. این هفته نامه با ذکر آماری که اخیرا از طرف «سازمان جهانی کار» منتشر شده، تاکید دارد که با وجود ادعای صاحبان ابزار تولید و رسانه های زنجیره ای متعلق به آن ها، «ستم مضاعفی» که درسطح بین المللی درعرصه کار و اجتماع بر زنان وارد می شود، نسبت به سال های گذشته افزایش نیز داشته است. در صد بالائی از زنان در سطح بین المللی علاوه بر خانه داری از طریق «کارمزدی» و بدون تضمین های بهداشتی ـ اجتماعی و امنیتی (خطرات ناشی کار) توسط صاحبان ابزار تولید در حال استثمار و غارت می باشند.
به گزارش سازمان جهانی کار(آی.ال.او) از ماه اگوست سال 2009 در سطح جهانی تعداد 1.1 میلیارد زن تربیت کودکان، تهیه آب اشامیدنی برای خانواده، آشپزی و کار در مزارع را بر عهده داشته اند.
استخدام و بهره کشی غیر اداری و پرداخت دستمزد مزد به طور روزانه و مستقیم این امکان را برای صاحبان کار فراهم می آورد که تا هر موقع که به سودشان باشد این قشر از زنان کارگر را از کار اخراج کنند که این روش بکار گیری نیروی کار ارزان در عمل با فقر دائمی نیروی کار مذکور توام است.
از مجموع نیروی کار زنان در سطح بین الملل فقط تعداد 570 میلیون تن دستمزد خود را به طور ماهیانه و مرتب دریافت می کنند و یا خود صاحب کارگاه کوچکی هستند که معمولا با یک کارگر دیگر در آن کار می کنند.
میزان فقر زنان وابسته به وضعیت اقتصادی هر منطقه است، هر مقدار که منطقه محل سکونت از نظر اقتصادی ضعیف و کم درآمدترباشد به همان میزان نیز زنان آن منطقه بیکارتر و در وضعیت اقتصادی نامناسب تری به سر می برند.
در دنیای عرب فقط یک سوم زنان دارای اشتغال هستند و از این تعداد نیز فقط 50 در صد آنان مزد دریافت می کنند. در جنوب آسیا نیز فقط یک سوم زنان شاغل و فقط یک هفتم آنان مزد در یافت می کنند.
تا ده سال گذشته در سطح بین الملل اغلب زنان معمولا فقط در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند. امروزه بیش از 46 در صد زنان در بخش خدمات مشغول شاغلند .
در کل رنج و زحمت حاصل از کار در بین زنان به مراتب بیشتر از مردان است. در مقایسه با مردان، تعداد محل کار برای زنان به مراتب کمتر و بی اطلاعی آنان از خطرات ناشی از کار و درآمد کم و محدودیت های خدمات اجتماعی، زنان را در وضعیتی ضعیف تر قرار می دهد؛ بطوری که زنان شاغل نسبت به مردان شاغل بیشتر در وضعیت بحرانی زندگی کنند.
«جنز هودگز» مدیر اداره «برابیر جنسیتی» سازمان بین المللی کار می گوید:« زنان علاوه بر خانه داری، اغلب بیش از زمان کار مقرر مجبور به کارند و در مقابل مزد کمتری نیز به آن ها پرداخت می شود.
آمار سازمان جهانی کار در 27 ماه ژانویه سال 2010 نشان می دهد که در مجمع در سطح بین الملل 212 میلیون بیکار وجود دارد و نسبت به سالهای گذشته نه فقط تعداد بیکاران افزوده شده است بلکه بررسی اشتغال در سطح بین المللی نشان می دهد که تعداد محل کار هائی که آینده آن ها نیز تضمین نیست به تعداد 110 میلیون محل کار افزایش داشته است. تعداد نیمی از شاغلان در سطح بین الملل دروضعیتی به مراتب پائین تر از ضمانت های شغلی وعده داده شده از طرف صاحبان کار به کار مشغولند.
در سال 2009 میزان کارگرانی که در سطح جهان در فقر زندگی می کنند به تعداد 215 میلیون تن رسیده داشته است، این تعداد نیروی کار ارزان روزانه با 1.25 دلار و یا کمتر از آن مجبور به گذران زندگی هستند که اغلب این تعداد نیز زنان می باشند.

راه توده 259 08.03.2010
 

بازگشت