راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

پلنوم نوبتی اتحاد احزاب کمونیست اتحاد شوروی
جهش بزرگ
 در جمهوری
سوسیالیستی بلاروس
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه بهروزبکتاشی

 

پلنوم نوبتی شورای اتحاد احزاب کمونیست- حزب کمونیست اتحاد شوروی روز 13 نوامبر در مسکو برگزار شد. آنچه را می خوانید ترجمه بخشی از گزارش دبیر اول حزب کمونیست بلاروس«تاتیانا گا لوبووا» در این نشست است:
نتایج رشد اجتماعی- اقتصادی بلاروس در سالهای 2010- 2006 کدام است؟ سیاست دولت
پیرامون افزایش سطح زندگی جمعیت موجب افزایش درآمدهای واقعی جمعیت طی برنامه پنج ساله کنونی 1.75 برابر افزایش یافت. دستمزد واقعی مردم 59 درصد و حقوق واقعی بازنشستگی بر اساس سن 58 درصد افزایش یافت. بطور قابل توجهی شمار جمعیت کم درآمد از 12.7 درصد در سال 2005 به 5.4 درصد در سال 2010 کاهش یافت. بیکاری ثبت شده 0.9-0.8 درصد است که نسبت به جمعیت فعال از نظر اقتصادی بسیار ناچیز است. آهنگ کاهش تعداد جمعیت کنُد شد. طول عمر از 68.8 سال در سال 2005 به 71 سال در سال 2010 افزایش یافت. مرگ و میر کودکان 1.7 باردر مقایسه با سال 2005 کاهش یافت و اکنون بلاروس پائین ترین درصد مرگ و میر در میان کشورهای مشترک و المنافع را دارد.
اقتصاد کشور با آهنگ سریع رشد می کند. بلاروس بطور اساسی در مسیر مدرنیزه شدن حرکت
می کند. 105 موسسه تاسیس شده است. 255 موسسه فعال مدرنیزه و احیاء شده است. 359 تکنولوژی نوین احیاء شده است. تولید بسیاری از انواع محصولات وارداتی پایه ریزی شده است. هم اکنون کشور مانند گذشته وارد کننده نیست، بلکه واگون های قطار، اتوبوس، کمباین های جمع آوری غلات، ماکروویو(خوراک پز موجی) ماشین لباسشوئی و غیره صادر میکند.
امنیت مواد خوراکی تامین می شود: خود کفائی کامل مواد خوراکی بنا به انواع استراتژیک
محصولات غذائی بدست آمده است و حجم عمومی واردات مواد خوراکی کمتر از 10 درصد
است. تولید حجم کل غلات طی برنامه پنجساله جاری به 40 میلیون تن رسید. یعنی 1.3
برابر بیشتر از جمع آوری غلات در طی سالهای 2005-2001 است. بنا به تولیدات گوشت 1.6
برابر و شیر 1.5 برابر نسبت به برنامه پنجساله قبلی افزایش یافته است. بنا به تولید
شیر برای هر نفر در بلاروس به اندازه 2.8 بار بیشتر از سطح اتحادیه اروپا و 8.4 بار
بیشتر از سطح جهانی است. همچنین گوشت 1.1 برابر از اتحادیه اروپا و 2.2 برابر از سطح
جهانی، غلات 1.6 برابر از اتحادیه اروپا و 2.5 برابر از سطح جهانی بیشتر است. حجم
صادرات مواد خوراکی طی پنجسال به اندازه 2 برابر افزایش یافت و در سال 2010 نزدیک
به 3 میلیارد دلار رسید.
نزدیک به 1500 روستای نوین، شهرک های کشاورزی که شرایط زندگی مردم در آن تقریبا همسطح زندگی شهری است ساخته شده است. دستمزد قبل از مالیات در اقتصاد روستائی از 286 هزار روبل در سال 2005 به 960-940 هزار روبل در سال 2010 افزایش یافت. در رابطه با احداث ساختمان مسکونی برای هر خانواده جمهوری بلاروس مقام اول را در فضای بعد از اتحادشوروی اشغال می کند. در سال 2010 احداث 7 میلیون متر مربع ساختمان مسکونی که برای بلاروس یک رکورد محسوب می شود، ساخته می شود. نتایج اجرای برنامه 2010 می توانست به مراتب بهتر باشند، اگر شرایط واردات ذخایر انرژی تغییر نمی کردند.
 

 

 

                راه توده 294    8 آذر ماه 1389
 

بازگشت