راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

درباره ماهیت حکومت ها
جمهوری سوسیالیستی بلاروس
آمار سخن می گویند
نه ادعاهای پوچ
ترجمه بهروز بکتاشی

 

حجم تولید محصولات ماشین سازی بلاروس در طی 8 ماه 13 درصد افزایش یافت. آهنگ رشد صادرات طی ژانویه- ژوئن سال 2010 بیش از 141.1 درصد بود. صادرات به
بیش از 2.7 میلیارد دلار رسید. ازجمله به کشورهای آسیای دور 820.3 میلیون دلار (آهنگ 107.4درصد)، به کشورهای مشترک المنافع 1.898 میلیارد دلار (آهنگ163.1درصد) بود. صادرات به روسیه 1.536 میلیارد دلار (آهنگ 164.8 درصد) بود.


بلاروس دررابطه با محصولات کشاورزی به ازائ هر نفر در بین کشورهای مشترک المنافع مقام اول را دارد. درسال 2009 برای هرنفر تولید سیب زمینی 737 کیلوگرم، گوشت 95  کیلوگرم، شیر 681 لیتر، تخم مرغ 355 دانه بود که بهترین نمودارها در بین کشورهای مشترک المنافع هستند. بنا به تولید سیب زمینی برای هر نفر، بلاروس از قزاقستان 4.2  برابر، از روسیه 3.4 برابر، از قرقیزستان 2.8 برابر و از اوکرائین 1.7 برابر پیشی  گرفته است. برای هر شهروند بلاروس تولید گوشت دو برابر از روسیه و اوکرائین، تقریبا 5 برابر از آذربایجان و 4 برابر بیشتراز ارمنستان و مولداوی است. تولید شیر در بلاروس از اوکرائین، قرقیزستان و روسیه 2.7 بار،از آذربایجان و مولداوی 4.2 بار بیشتر است. بلاروس در تولید سبزیجات برای هرنفر مقام دوم (239 کیلو گرم) بعد از ارمنستان( 253 کیلو گرم) را اشغال می کند.


بنا به تولید غله (881 کیلوگرم) مقام سوم را بعداز قزاقستان(1313 کیلوگرم) واوکرائین (999 کیلوگرم) اشغال می کند. اما بنا به محصولات غلات مقام اول را در بین کشورهای مشترک المنافع دارد. بنا به احداث ساختمان های مسکونی، بلاروس مقام اول را بین کشورهای مشترک المنافع دارد. در سال 2009 در بلاروس برای هر هزار نفر 595 مترمربع ساختمان های مسکونی (درسال1995بیش از 191مترمربع ،درسال2005، 387متر مربع) بود. در صورتیکه درروسیه برای هر هزارنفر 421 متر مربع، قزاقستان 403 متر مربع و اوکرائین 140 متر مربع است.
 

(سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو)

راه توده 287 11.10.2010

بازگشت