راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

ماهیت امریکائی- انگلیسی
کودتای 22 خرداد پنهان نیست!

 

به کرات، در پیام هائی که دریافت می کنیم، درباره ماهیت کودتای 22 خرداد سئوال می کنند و می خواهند، راه توده بر اساس کدام دلائل و نشانه ها اعتقاد دارد، آنچه در 22 خرداد روی داد، کودتائی امریکائی و یا انگلیسی بود؟
شک نیست که ما سند و مدرکی دال بر دخالت مستقیم امریکا و انگلیس و حتی عوامل نفوذی آنها در این کودتا نداریم. پس از کودتای 28 مرداد نیز تا سالها، هیچ سازمان و ارگانی مدرک و سندی درباره نقش امریکا و انگلیس در آن کودتا نداشت، تا آن که سرانجام و بویژه پس از سقوط حکومت شاهنشاهی- کودتائی محمدرضا شاه این اسناد فاش شد. حتی درباره کودتای 1299 رضاخان نیز، چند ده سال پس از سرنگونی وی، اسناد آن کودتا و نقش انگلستان در آن فاش شد. که البته، هنوز هم خاطرات مستقیم سید ضیاء طباطبائی، روحانی طراح آن کودتا که با سفارت انگلستان در ارتباط بود و خود برای دوران کوتاهی نخست وزیر کودتا شد، منتشر نشده است.
بنابراین، نباید انتظار افشای اسناد یک کودتا را از ما داشت. توصیه ای که ما می کنیم اینست که در هر رویدادی باید دید و بررسی کرد که نتیجه آن رویداد به نفع چه کس و یا کسانی تمام شده است. شناخت ماهیت یک رویداد تاریخی از اینجا آغاز می شود. در این مسیر، حتی نمی توان و نباید به سند سازی ها و جنجال های تبلیغاتی توجه کرد، زیرا موجب گمراهی در شناخت از ماهیت رویدادها می شود. این همان توصیه ایست که در ارتباط با رویدادهای دو سال آخر عمر آیت الله خمینی و بویژه فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 کرده ایم و همچنان نیز بدان پایبندیم. چنان پایبندیم که تا جزئیات پشت پرده حکومت در آن دو سال فاش نشود، نمی توان پذیرفت که آن قتل عام با فتوای مستقیم آیت الله خمینی انجام شد. آن فتوا را می توانستند جعل خط کنند. چنان که گفته می شود نامه های دیگری را نیز در همین دو سال بنام آیت الله خمینی جعل خط و حتی امضاء کرده اند و در این زمینه فرزند وی "احمد خمینی" نقش آفرین بوده است. از جمله دلائل قتل او نیز مدفون کردن همین ماجرا بود. ما درباره قتل عام زندانیان سیاسی نیز بر این نظر بوده و هستیم که باید دید نتیجه آن فاجعه به نفع کدام نیروها در جمهوری اسلامی بود و رد پای آمرین و عاملین را در این نیروها جستجو کرد.
درباره کودتای 22 خرداد نیز، ما اعتقاد راسخ به این شیوه بررسی مسئله داریم. این که آقای خامنه ای و یا فلان فرمانده سپاه و یا فلان امام جمعه تهران چه ادعاهائی را مطرح می کنند و توپ را به زمین قربانیان کودتا پاس می دهند، در شناخت ما از ماهیت کودتا نباید تغییری ایجاد کند. همچنان که سخنان ضد امریکائی – نه ضد امپریالیستی- کودتاچی ها نباید و نمی تواند تغییر در این نوع نگرش به رویدادهای مهم و سرنوشت ساز در میهن ما داشته باشد.
درباره کودتای 22 خرداد، ما اعتقاد داریم آنچه انجام شد، برخلاف تظاهری که فرماندهان سپاه، احمدی نژاد و خامنه ای و برخی روحانیون حکومتی می کنند، ماهیتا به سود امریکا و غرب و حتی اسرائیل بود. همچنان که یورش به حزب توده ایران و یا برکناری توطئه آمیز آیت الله منتظری از جانشینی آیت الله خمینی و یا ادامه جنگ فرسایشی با عراق و یا ترورهای مجاهدین خلق و اعدام های حکومتی متعاقب آن به سود امریکا و انگلیس و غرب بود.
در کودتای 22 خرداد، کارآزموده ترین کادرهای مذهبی آرمانخواه مذهبی- بویژه کادرهائی که در راس تشکل هائی مانند دانشجویان خط امام و یا سازمان مجاهدین انقلاب و تسخیر کنندگان سفارت امریکا بودند- به زندان افتادند و از صحنه سیاسی خارج شدند. کادرهائی که موسوم به چپ مذهبی انقلاب 57 هستند و همچنان از آرمان های آن انقلاب و بویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع می کنند. شما کودتائی امریکائی را در جهان سراغ دارید که در اولین اقدمش به نیروهای ملی و انقلابی یورش نبرده باشد؟
بلافاصله پس از این کودتا، برنامه "هدفمند کردن یارانه ها" که یک طرح دیکته شده بانک جهانی است به اجرا گذاشته شد و خصوصی سازی در گسترده ترین سطحی که تاریخ ایران سراغ دارد آغاز شد. این که این خصوصی سازی به سود سپاه پاسداران و یا فرماندهان سپاه تمام شد، در ماهیت این امر تغییری نمی دهد. همچنان که در ماهیت کودتای امریکائی 1980 ترکیه که نظامی ها را به قدرت اقتصادی آن کشور تبدیل کرد، تغییر نداد.
سرکوب آزادی ها، سانسور اخبار، اعدام ها، دستگیری ها، محاکمات و... با ادعای مقابل با فتنه ای انگلیسی و فتنه ای خارجی انجام شد و جریان دارد. درحالیکه ما حتی در همین هفته ها شاهد اخباری درباره زدوبندهای پنهان شخص احمدی نژاد با امریکائی ها، با ادعای ناکام ماندن این زدوبندها بوده ایم.
بدین ترتیب؛ و با مرور دهها خبر و رویداد دیگر می توان ماهیت کودتای 22 خرداد را ماهیتی ضد انقلابی و به سود غرب و امریکا ارزیابی کرد و در انتظار اخبار و اطلاعات بیشتر در این زمینه بود. اخبار و اطلاعاتی که شک نیست در آینده به اسناد و مدارک نیز مزین خواهد شد و نقش آفرینان پشت پرده این رابطه امریکائی و انگلیسی فاش خواهد شد. برادران رشیدی و شبکه جنگ روانی- مطبوعاتی "بدامن" در حوادث منجر به کودتای 28 مرداد نیز سالها پس از کودتای 28 مرداد شناخته و افشاء شدند.


راه توده 287 11.10.2010

بازگشت