راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دفاع مردم
از سوسیالیسم بومی
در جمهوری بلاروس

 

سایت خبری حزب کمونیست فدارتیو روسیه اطلاع داد: بموجب یک نظر خواهی عمومی در جمهوری سوسیالیستی بلاروس، اکثریت مطلق نظر دهندگان (76.5درصد)معتقدند فعالیت رئیس جمهور کنونی بلاروس پاسخگوی منافع مردم است. 77.3 درصد معتقدند که تحت رهبری دولت کنونی کشور در مجموع در مسیر درست رشد می کند. اعتماد مردم به شورای وزیران 74درصد، پارلمان (مجمع ملی) 73 درصد و ارگانهای محلی 70 درصد است. طی سال گذشته سطح اعتماد مردم به ساختارهای کنونی دولتی نیز افزایش یافته است. اعتماد به ارتش 81.5 درصد، دادگاه ها 76 درصد (در سال 2009 این رقم 71 درصد بود)، دادگستری 75درصد (سال گذشته 69 درصد) و کمیته امنیت دولتی 72.5 درصداست.

اکثریت نزدیک به مطلق (83درصد) از نظر دهندگان معتقدند که در بلاروس اوضاع سیاسی آرام است.12 درصد اوضاع را متشنج ارزیابی می کنند که در مقایسه با سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است. 96 درصد از نظردهندگان امکان شرکت خود در عملیات متفاوت اعتراضی حتی در شرایط استثنائی را رد می کنند. نزدیک به 75درصد از رای دهندگان معتقدند که مسئله ملی،71 درصد مسئله مذهب و 69.3 درصد مسئله زبان وجود ندارد

 

 

                راه توده 282    15 شهریور ماه 1389
 

بازگشت