راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

سالگرد شکست
اشغالگران ژاپنی
و تولد چین نوین
بهروز بکتاشی

 

درهفته ای که گذشت، سالگرد پیروزی چین بر اشغالگران ژاپنی این کشور و استقلال کشوری بود که پس از استقلال بزرگترین کارزار تاریخی را برای رهائی مردم این کشور از چنگال اعتیاد به تریاک شروع کرد. اعتیادی که اشغالگران ژاپنی برای در رخوت فرو بردن مردم،  آن را در چین گسترش داده بودند. جنبش استقلال طلبی در چین، سرانجام و پس از فراز و فرودهای بسیار به یک انقلاب خلقی انجامید و چین نوین متولد شد.

دبیر اول حزب کمونیست روسیه فدراتیو در پیام خود نوشت:

دوم سپتامبر، کشور شما و تمامی دوستان واقعی خلق چین 65 سالگی پیروزی خلق چین بر
اشغالگران ژاپن را جشن گرفتند. این پیروزی صفحه نوینی را در تاریخ کشور شما گشود.
در سالهای مبارزه با اشغالگران، دوستی رزمی خلق های ما تحکیم گردید. اتحاد شوروی تنها کشور جهان بود که به کمک چین در آن شرایط دشوار شتافت. هزاران نظامی اتحاد شوروی همرا با پارتیزن های چینی وارد نبرد انقلابی مردم شما شدند. اشغالگران در برابر عزم مردم شما و جنبش انترناسیونالیستی شکست خوردند. پیروزی چین علیه اشغالگران ژاپنی  سهم مهمی در پیروزی بر آلمان فاشیستی داشت. 9 ماه مه سال 2010 سالگرد شکست آلمان هیتلری و پایان جنگ دوم جهانی است.

 

 

                راه توده 282    15 شهریور ماه 1389
 

بازگشت