مسکو

کنگره احزاب کمونیست

اتحاد شوروی سابق

 

 

سی و سومین کنگره اتحاد حزب های کمونیست اتحاد شوروی  سابق، در تاریخ 16 آپریل در مسکو برگزار شد. در این کنگره رهبران و اعضای کمیته مرکزی 12 جمهوری اتحاد شوروی سابق و میهمانانی از احزاب کمونیست دیگر کشورها حضور یافتند. تنها از کشورهای پری بالتیک که جمهوری های سابق اتحاد شوروی بودند هیاتی در این کنگره حضور نیافت ، زیرا در این کشورها احزاب کمونیست و فعالیت کمونیست ها ممنوع شده است! دربحث های کنگره بر ضرورت نکات زیر تاکید شد:

 

1- پایبندی بر مارکسیسم- لنینیسم و روحیه انترناسیونالیسم پرولتری

2- ضرورت پاسداشت میراث بزرگ لنین در پایه گذاری اتحاد شوروی

3- نقش بزرگ استالین و شوروی در شکست فاشیسم هیتلری

 

در بخش دیگری از کار کنگره رهبر حزب کمونیست روسیه از عدم تحرک لازم احزاب کمونیست به منظور انطباق خویش با شرایط نوین جهانی انتقاد کرد و نقش دولت های سابق اتحاد شوروی که زمینه فرو پاشی اتحاد شوروی را فراهم ساختند را بعنوان خیانت به بشریت ارزیابی کرد.

کنگره، همچنین دولت پوتین و سیاست های آن را فاجعه آمیز ارزیابی کرد و متذکر شد که سیاست های دولت روسیه  کشور را در اختیار سرمایه داران داخلی و خارجی قرار داد و زحمتکشان را محکوم به فقر کرد. ادامه این سیاست ها روسیه را به فرو پاشی کامل  خواهد کشاند.

کنگره با تنظیم و ارسال نامه های اعتراضی به روسای دولت های پری بالتیک، ترکمنستان قزاقستان و اقدام آن ها برای ایجاد مانع بر سر راه فعا لیت احزاب کمونیست و طرفدار زحمتکشان و همچنین پیگرد فعالین آن ها - خصوصا کمونیست ها- موافقت کرد.