بازگشت

 

عبدالحسین آگاهی

اطلاعات تازه ای

درباره دستگیری

و خاموشی او در زندان

  

در فاصله شماره گذشته و شماره کنونی راه توده (دوره اینترنتی) نامه ای برای انتشار به راه توده رسید که ضمن انتشار آن، از فرستنده این اطلاعات عمیقا سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم کسان دیگری که اطلاعات مشابهی در باره شب های یورش به حزب، دوران بازجوئی ها و اعدام ها دارند، آن را دراختیار ما بگذارند تا با توجه به هر توصیه ای که مراعات آن را لازم می دانند منتشر کنیم. این اطلاعات می تواند از جانب زندانیان توده ای و غیر توده ای باشد و یا مشاهدات و اطلاعات کسانی که عامل اجرای فجایع بودند اما اکنون پشیمان از گذشته خویش حاضرند بعنوان وظیفه ملی و انسانی این اطلاعات را فاش سازند.

 

مضمون نامه دریافتی چنین:

 

«در مطلبی که درباره رفیق دانشمند، پرفسور آگاهی نقل کرده اید، او را در شمار قربانیان سال 67 قلمداد نموده اید. این موضوع به لحاظ تاریخی صحت ندارد. نامبرده در موقع دستگیری کوشش کرد از طریق پنجره فرار کند. پاسداران پای این انسان شریف را به گلوله بستند و او را دستگیر کردند. او را در زندان درمان نکردند و تمام بدن وی بعدها سیاه شد و در همان ماه های اول دستگیری و بازجوئی های اولیه مبتلا به قانقاریا شد و بدرود حیات گفت. این مطالب را اینجانب برای تصحیح تاریخی عرض کردم.»

پیرامون شخصی، مدارج علمی و دانش وسیع اجتماعی پرفسور عبدالحسین آگاهی، هیج توضیحی گویاتر از مقالات و مطالبی نیست که راه توده در دوران اخیر منتشر کرده و در آینده نیز خواهد کرد.

 

 

 

 

                                                                                                                                  بازگشت