راه توده                                                                                                                                                        بازگشت

 

 

کنفرانس خبری حزب کمونیست روسیه
نتیجه حاکمیت 15 درصدی در روسیه
4 میلیون کودک بی سرپرست و 30 هزار قتل در سال
 

 

"ويكتور ايليوخين" معاون كميسيون امنيت دومای روسيه در كنفرانس خبری حزب كمونيست روسيه،  به نمايندگی از كمونيستهای روسيه دولت پوتين را ناقض حقوق بشر در روسيه اعلام كرد. بر ضرورت بازنگری قانون اساسی و برقراری نظام پارلمانی قدرتمند و دولتی قوی و هماهنگ در روسيه تاكيد كرد.  

او گفت: حكومت مطلق روسيه اينك بعهده يك حاكم است، درحاليكه يك نفر نمی‌تواند كشوری بزرگ مانند روسيه را اداره كند. رئيس جمهوری روسيه اعتراف كرده 25 ميليون نفر در كشور زير خط فقر قرار دارند اما در واقع 80 ميليون نفر اين وضعيت را دارند و15 درصد بر تمام ملت حاكم هستند. سالانه در روسيه30  هزار نفر به قتل می‌رسند. كمونيست‌ها با مصوبات دوما كه به سرمايه داران خارجی حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور را می‌دهد مخالف اند. اين قوانين خلاف قانون اساسی روسيه است.

 

درهمين كنفرانس خبری،"نينا استانينا" معاون كميسيون امور زنان، خانواده و كودكان روسيه نيز گفت: دولت حق تحصيل ، رفاه و زندگی شايسته مردم را ناديده گرفته و بيش از هر چيز حقوق كودكان درروسيه نقض می‌شود. در روسيه 4 ميليون كودك بی‌سرپرست وجود دارد كه تعداد آنها بيشتر از آمار پايان جنگ دوم جهانی است. خارجی‌ها بدون هيچ كنترلی كودكان ما را به فرزندی می‌گيرند و می‌برند.

 

 

 راه تودهراه توده

 

                                                                                                                        بازگشت