بازگشت

 

حکومت سپاهی

چه کسانی را

غافلگیر کرد؟

  

آنچه در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در ایران روی داد و حاصلی که از آن بدست آمد، غافلگیر کننده نبود. حداقل، برای کسانی که راه توده را می خوانند و مطالب و نظرات آن را دنبال می کنند چنین نبود. بحث بر سر بیرون آمدن حاکمیت عریان گروهی از فرماندهان سپاه بر قوه مجریه و داشتن قوی ترین فراکسیون نظامی در مجلس هفتم است. اگر غفلتی هست- که هست- در ناباوری نسبت به تحقق آن روندی است که طی سال های پس از درگذشت آیت الله خمینی در ایران روی داده است. در خوش باوری نسبت به ممکن بودن راه حل هائی است که مخالفان بیرونی و اپوزیسیون درونی داشته و دارند و آن را همچنان تبلیغ نیز می کنند.

برای یاری رسانی به حافظه هائی که این روزها سخن از غافلگیری می گویند و به تئوری بافی های خود در طیف به ظاهر چپ و مدعی، اما در باطن منفعل و در خدمت راست همچنان ادامه می دهند، دو گفتگوی رادیوئی که یکی مربوط به مرداد ماه سال گذشته و دیگری در مهر ماه سال گذشته انجام شده را در اینجا می آوریم. یکی از این دو گفتگو مربوط به مصاحبه سردار "رشید" جانشین ستاد کل نیروهای مسلح است و دیگری مربوط به دریافت حکم دادستانی سعید مرتضوی. در هر دو یک مرکز ثقل مورد بحث است: حکومت سپاهی. امری که شورای سردبیری و سیاستگذاری راه توده دو سال و نیم پیش در سرمقاله راه توده 126 آن را نه تنها محتمل دانست، بلکه بنابر شواهد و سیر رویدادهای داخل کشور قطعی نیز ارزیابی کرد. آن ها که حمله به خوابگاه دانشجویان در 18 تیر را صرفا یک رویداد واکنشی ارزیابی کرده بودند و اطلاعیه راه توده که آن را کودتای سپاه ارزیابی کرده بود را ناباورانه می دانستند، از سرانجامی که امروز حاصل آمده غافل ماندند.

آن دو مصاحبه را در ادامه گوش می کنید و ما بنا داریم در شماره های آینده در این باره، یعنی آنچه گفتیم و ناباورانه به آن نگاه شد سخن بگوئیم.

 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2004/index-04082004.html

 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2004/index-09102004.html

 

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت