بازگشت

 

در ایران

مجموعه ترجمه های

پورهرمزان

در 3 جلد منتشر می شود

  

مجموعه کتاب های « لنین» که  با همت و پشتکار زنده یاد «محمد پورهرمزان» ترجمه شده، قرار است در مجموعه ای با عنوان «مجموعه آثار لنین» جمع آوری و منتشر شود. تقریبا تمام این آثار پیشتر توسط حزب توده ایران در خارج و داخل کشور منتشر شده است، اما چند ناشر سودجو در سال های اخیر، با سوء استفاده از محدودیت های حزب توده ایران برای انتشار قانون این آثار در داخل کشور، آن ها را با دستکاری و بدون ذکر نام مترجم و ناشر اولیه و در کیفیت نازل منتشر کرده بودند. حتی چند مترجم جدید نیز با کمی دستکار در متن های ترجمه شده پورهرمزان آن ها را بنام خود منتشر ساخته اند. برخی از این آثار نیز پیش از انقلاب 57 و بنابر اختناق شاهنشاهی و سیاست انتشاراتی رهبری حزب، بدون ذکر نام مترجم توسط مرکز انتشارات حزب توده ایران منتشر شده بود. اکنون قرار است به همه این محدودیت ها و سوء استفاده ها خاتمه داده شده و این آثار با نام مترجم یک جا منتشر شود.

 مدیر نشر فردوس که خود این آثار را گرد آوری کرده است، در باره این مجموعه گفت: این کتاب ها همان ترجمه های پورهرمزان- عضو حزب توده ایران – هستند که از دهه 1320 شمسی به بعد بی نام و نشان و در قطع جیبی منتشر می شدند.  «مارکس و مارکسیسم»،«چه باید کرد؟»، «یک گام به پیش دو گام به پس» و «دولت و انقلاب» عناوین کتاب های لنین در نخستین جلد این مجموعه هستند.

«بیماری کلامی»، «چپ روی در کمونیسم»، «مجموعه کنگره ها»، و «دوران مداخله جنگی بیگانگان و جنگ داخلی» از آثار لنین در جلد دوم و کتاب های «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی»، «سال های اعتلای جنبش کارگری»، «دوران جنگ امپریالیستی» و «انقلاب پرولتاریا» عناوین آثار او در سومین جلد این کتاب خواهد بود.

این انتشارات همچنین کتاب های «سرمایه»، اثر کارل مارکس و «دن آرام» اثر میخائیل شولوخف با ترجمه م.ا.به آذین را نیز زیر چاپ دارد.(پورهرمزان عضو کمیته مرکزی وقت حزب توده ایران و از جمله قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بود.)

 

 

 

 

                                                                                                                                   بازگشت