همایش بین‌المللی

 احزاب كمونیست و چپ

در جمهوری "چک"

 

   

همایش بین‌المللی احزاب كمونیست و چپ ده‌ها كشور جهان روز یكشنبه در "پراگ" پایتخت جمهوری چك برگزار شد.

مطبوعات جمهوری چك روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشتند: حزب كمونیست جمهوری چك میزبان این همایش بوده است.

در این همایش نمایندگان ۳۹ حزب از‪ ۳۲ كشور جهان، از جمله كشورهای اروپایی و نیز احزاب كمونیست چین، كره شمالی و ویتنام شركت كردند. شركت ‌كنندگان در این همایش دیدگاه‌های خود را درباره  موقعیت جنبش جهانی كمونیسم، سوسیالیسم بعنوان یگانه آلترناتیو سرمایه داری  و نیز بحران کنونی نظام سرمایه داری  که جنبه های توسعه طلبی نظامی آن تشدید شده را بیان کردند.

استراتژی تهاجمی آمریكا به بهانه مبارزه با تروریسم، که هدف اصلی آن سلطه جویی بیشتر بر دنیاست، از دیگر موضوعات مورد بررسی این نشست بود.

در این همایش همچنین آخرین موقعیت احزاب كمونیست‌ در ساختار و نظم نوین جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

    پیش از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر نظام حکومتی در جمهوری چکسلواکی و تقسیم این کشور به دو جمهوری اسلواک و چک، پایتخت جمهوری چک "پراگ" بمدت چند دهه یکی از مرکز مهم و دائمی هیات های نمایندگی احزاب کمونیست سراسر جهان بود. ساختمان و مرکز مجله "صلح و سوسیالیسم" که در پراگ منتشر شده و ناشر دیدگاه های همه احزاب کمونیست سراسر جهان در باره مسائل کشورهای آنها بود، در عین حال مقر استقرار هیات های نمایندگی احزاب کمونیست جهان نیز بود. با توجه به این سابقه است که همایش جدید احزاب کمونیست جهان در پراگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گذشته ای را تداعی می کند که دفتر مجله صلح و سوسیالیسم جانشین کمینترن و کمینفرم جهانی شده بود.

 

 

 

  مقاله در فرمات PDF :