حقوق یک میلیون دلاری امریکا به شاه

 

سايتی فارسی بنام"چه بايد كرد؟" اخيرا سندي را منتشر كرده كه بموجب آن شاه سابق ايران سالانه يك ميليون دلار از ايالات متحده دريافت مي كرده است. اين سند كه بتازگی از طبقه بندي سري خارج شده، در كتاب "جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد" نقل شده است. سند مربوط است به جلسه كميته مشترك سناي آمريكا با معاون وقت وزارت خارجه در بحبوحه انقلاب 57 ايران. بموجب پرسش و پاسخ رد و بدل شده در اين جلسه، شاه سابق ايران سالانه يك ميليون دلار از ايالات متحده حقوق دريافت مي كرده است: اصل سند به انگليسي و ترجمه و توضيحات مربوط به آن را در این شماره ادامه می خوانید.

در همين كتاب طرح می شود كه شاه با آن همه ثروت چه نیازی به یک میلیون دلار حقوق ایالات متحده داشته است؟

در پاسخ به اين پرسش همانطور كه در كتاب نيز آمده است بايد به میزان درآمد ایران در زمان کودتای 28 مرداد و فشار دولت مصدق برای کنترل بودجه دربار شاهنشاهی و کوتاه سازی دست شاه از ثروت کشور توجه داشت. چنانكه جمع درآمد نفت ایران در آن دوران به یک میلیارد دلار هم نمی رسیده است. ضمنا، همه آنها که تاریخ ایران را دنبال کرده و بویژه خاطرات ثریا (همسردوم) و دیگر وابستگاه و اعضای خانواده سلطنت پهلوی را خوانده باشند می دانند که دربار شاهنشاهی حتی برای کودتای 25 مرداد هم پول دراختیار نداشته و پول کودتا به همین دلیل از سوی امریکا تامین می شود و در 28 مرداد هم همینگونه عمل شده است.

به خاطرات ثریا باید مراجعه کرد و خواند، که شاه در هتل "اکسلسیور" رم به وی می گوید برای ادامه سفر دیگر پول نداریم! آنها که سال های پس از کودتای 28 مرداد را دنبال کرده اند، بخاطر دارند که "اریه" نماینده ثابت کلیمیان در مجلس شورای ملی بود و این امر دستور شاه بود. دلیل آن چک سفید و امضاء شده ای بود که "اریه"، در حالیکه شاه مفلس و نا امید از بازگشت به ایران بود، در رم و در هتل "اکسلسیور" روی تخت خواب او گذاشت و اتاق را ترک کرد!

وقتی این اطلاعات در اختیار باشد، آنوقت معنای یک میلیون دلار حقوق سالانه معنا پیدا می کند. حقوقی که بطور سمبلیک در سال هائی که شاه روی ثروت ملی دست گذاشته بود نیز پرداخت می شد.

 

اسناد را از اینجا بخوانید: