سرود اول حزبی

سرود سوم حزبی

سرود چهارم حزبی

سرود پنجم حزبی

سرود اتحاد خلق

سرود انترناسیونال

سرود رزم ما

سرود صنف اربابان

سرود توده زحمت

سرود جوانان دموکرات