مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 173 پنجشنبه 2 اسفند ماه 1358

 

به حـزب

(غزل)

 

چه باک دلبر ما را ز خصم دل سیهش

که از فروغ ظفر پرتویی است در نگهش

 

«نوید» داد که «مردم» ز راه می آیند

نوید بخش شگرف است و مردمی است رهش

 

تمام عمر فرو سوخت، تا به توده خلق

چراغ گشت فرا راه و این بود گنهش

 

شرار کینه بپاشد که این ستاره صبح

عیان به مردم رزمنده ساخت ره ز چهش

 

عبث به لشگر شب بیم می دهید او را

که اوست زاده خورشید و اختران سپهش

 

غریو سفسطه اش نیز اثر نخواهد داشت

اگر نراند ز سنگر نهیب پادشهش

 

چو مار سرد بهر خار و خس نگیرد جای

عقاب چرخ برین است و قله جایگهش

 

چو کوه بر سر ایمان خویش پا برجاست

که سیل حادثه هرگز نمی برد ز رهش

 

 

                                احسان طبری

                                                                      بهمن ماه 1358

 

 

 

  فرمات PDF :