- حـزب تـوده ایران و "ولایت فقیه"!

 

- اصلاحات مورد پیشنهادحزب توده ایران، درباره پیش نویس قانون اساسی

 

- نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران، درباره پیش نویس قانون اساسی