بازگشت

 صفحات اول "اتحاد مردم"

ارگان اتحاد دمکراتیک مردم ایران

 

"اتحاد مردم" ارگان مطبوعاتی "اتحاد دمکراتیک مردم ایران" بود. بنیانگذار اتحاد دمکراتیک مردم ایران نیز زنده یاد "به آذین". سایه به سایه "مردم" و "نامه مردم" با مشی و سیاست دفاع از انقلاب 57 و در دفاع از ضرورت اتحاد همه نیروهای مترقی و دمکرات ایران انتشار یافت. وظیفه آن، پس از موج اول یورش به مطبوعات سنگین شد و پس از فرمان دادستان مرکز (اسدالله لاجوردی) برای توقیف روزنامه "نامه مردم" سنگین تر. به آذین که تجربه سردبیری چند مجله وزین ادبی، علمی و هنری را در زمان شاه داشت، با "اتحاد مردم" سردبیری روزنامه ای سیاسی و مدافع سوسیالیسم را پشت سر گذاشت و آنچه بنام "اتحاد مردم" در تاریخ مطبوعات ایران ثبت شده، از یادگارهای مطبوعاتی- سیاسی اوست. شماری از صفحات نخست آن را در اختیار داشتیم که از این شماره آنها را به سینه راه توده می سپاریم تا به سینه حزب توده ایران و آیندگانی که بی تردید می آیند و باید بدانند، سپرده باشیم.

     

95

99

103

107

111

115

119

94

98

102

106

110

114

118

92

97

101

105

109

113

117

87

96

100

104

108

112

116

120

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                          بازگشت